Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og for slamgebyr (kloakkavgift) med tilhørende gebyrregulativ, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2000-05-10-908
PublisertII 2000 434
Ikrafttredelse06.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskr om tømming av slamavskillere mm, Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Larvik kommunestyre 10. mai 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområder

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. for hele kommunen. Forskriften gjelder også slamgebyr (kloakkavgift).

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier og fester av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen.

§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal tømme slamavskillere, privet m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer i området fra ordningen.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.v.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal etter varsling sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 5.Tømming av slamavskiller m.v.

Tømmehyppigheten etter avsnitt 5, gjeldende fra 1. juli 2001, trer først i kraft fra denne dato.

Varsling om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes 1 gang hvert 2. år.

For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes minst hvert 4. år. Tette tanker i tilknytning til fritidsbebyggelse skal tømmes minst hvert 2. år. Tømming for fritidsbebyggelse kan foretas etter varsel fra eieren. Kommunen skal kontrollere at tømming foretas i samsvar med forskriftene.

For eiendommer med fast bosetting i nedslagsfelt for offentlige drikkevannskilder skal tette tanker større enn eller lik 6 m³ for avløpsvann tømmes 1 gang hvert år og tette tanker mindre enn 6 m³ for avløpsvann tømmes 2 ganger hvert år. For øvrige eiendommer med fast bosetting skal tette tanker tømmes hvert annet år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet og inngå særavtaler om tømming.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kap. 3. Slamgebyr

§ 6.Gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Eventuell framgraving av kum m.v. kan innkreves etter regning. Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrenes størrelse.

For eiendommer tilknyttet kommunal kloakk vil tømmekostnadene bli medregnet i kloakkavgiften. For eiendommer ikke tilknyttet kommunal kloakk, vil tømmekostnadene bli innkrevd som gebyr etter regler fastsatt av kommunen.

§ 7.Innkreving, renter m.v.

Slamgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av slamgebyr (kloakkavgift), gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Delegasjon, klage

Utgår.

§ 9.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd. 

Gebyrregulativ

Larvik kommunestyre fastsetter årlig gebyr for slamrenovasjon.