Forskrift om vedtekter for camping, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2000-05-25-909
PublisertII 2000 435
Ikrafttredelse06.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§3, LOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekter for camping, Hitra

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hitra kommunestyre 25. mai 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 3, jf. § 85.

Generelle bestemmelser

§ 1.Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner, inkl. bobiler eller anlegg, herunder campingvogner og fortelt/tilbygg til disse, større telt og lignende. Bestemmelsene gjelder i hele Hitra kommune inklusive regulerte/godkjente campingplassområder.
§ 2.Denne vedtekt gjelder ikke for:
-Innretninger på bygge- og anleggsområder
-Campingvogner på eiendom bebygd med helårsbolig i form av småhus
-Plassering av mindre, bærbare telt.

Slike tiltak vil bli behandlet etter plan- og bygningslovens ordinære regler.

§ 3.Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, større telt, tilbygg til campingvogner og lignende kan bare plasseres slik at de ikke hindrer allmen ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene, og som fastsatt i denne vedtekt gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 85.

Campingvogner og andre innretninger som har behov for motorkraft ved plassering, skal plasseres i umiddelbar nærhet til privat vei, hvor det er tillatt med motorisert ferdsel.

All parkering av campingvogner, telt etc. er forbudt på følgende områder:

-Nærmere enn 50 m fra c/c riksveg - jf. vegloven § 30.
-Nærmere enn 15 m fra c/c fylkesveger og kommunal veg - jf. vegloven § 30.
-Områder som i kommuneplaner har status som LNF-områder, og områder hvor parkering for øvrig er i strid med arealstatus i offentlige planer.
-Langs vassdrag, vatn, innsjø - i en avstand mindre enn 50 m fra midlere flomvannstand.
-Offentlige områder ervervet opparbeidet som friluftsområder (parkeringsplasser, badeplasser etc.).
-På hyttetomter og fritidseiendommer for øvrig.
-Nærmere enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.
§ 4.Grunneier skal sørge for tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende drikkevann.
§ 5.Grunneier skal sørge for å anvise tømmested for avløpsvann og privetavfall tilknyttet anlegg som er godkjent av forurensningsmyndigheter og helsemyndigheter.
§ 6.Grunneier plikter å sørge for at alt forbruksavfall m.v. blir levert offentlig renovasjon.
§ 7.Utenfor regulert/godkjent campingområde tillates ikke montert tilbygg, fundamentering etc. på campingvogner. Dette gjelder ikke ordinært fortelt.
§ 8.Grunneier kan tillate plassering av campingvogner og fortelt, telt og lignende på sin eiendom inntil 3 måneder dersom bestemmelsen i denne forskrift er oppfylt. Ved plassering ut over 3 måneder skal det foreligge samtykke fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 85.
§ 9.Områder der det plasseres flere enn 2 campingvogner i perioder lengre enn 3 uker blir å anse som campingplass, og reguleringsplan skal kreves utarbeidet. Campingplassene skal også godkjennes av helserådet.

Bestemmelser vedr. godkjente/regulerte campingplassområder

§ 10.Innenfor regulerte/godkjente campingplassområder kan fortelt og tilbygg til campingvogn, som kan betraktes som midlertidig/transportable konstruksjoner, plasseres i inntil 3 mnd. uten kommunens samtykke. Ved plassering utover 3 mnd. eller på ubestemt tid må kommunens samtykke foreligge, jf. plan- og bygningsloven § 85.

Bestemmelsen i vedtekten § 3, annet og tredje ledd gjelder ikke for regulerte/godkjente campingplasser.

Som midlertidig/transportable konstruksjoner regnes fortelt og tilbygg til campingvogner som er prefabrikert for enkel demontering/montering.

Permanente konstruksjoner - herunder campingvogn med tilbygg som ikke kommer inn under definisjonen ovenfor kan ikke plasseres uten kommunens samtykke.

§ 11.Tilbygg til campingvogn som er transportabel/midlertidig konstruksjon (jf. § 9 første ledd) skal ikke overstige campingvognenes størrelse, d.v.s. grunnflate og høyde og maksimalt ikke ha større grunnflate enn 15 m² . Fundamentering som medfører graving tillates ikke. Evt. platting/terrasse foran vogn/tilbygg må legges på terreng nivå. Mindre levegg inntil 5 m² og rekkverk rundt terrasse tillates oppført.
§ 12.Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 6 enheter - campingvogner, telt etc. - pr. 1,0 da.

Avstanden mellom enheter/campingvogner/telt skal være minimum 6 meter.

§ 13.Tilbygg må gis en enkel og harmonisk utforming som på best mulig måte underordner seg naturpreget i området. Det skal fortrinnsvis brukes jordfarger - variasjoner av brunt, grått, mørkegrønn eller lignende. Alle utvendige bygningsdeler inkl. vindskier, vindusomramminger og hjørnebord skal ha samme mørkhetsgrad. Bestemmelsene om farger gjelder også evt. levegg/rekkverk.
§ 14.Taktekking bør fortrinnsvis utføres med mørk papp eller med matte metallplater i mørke farger.
§ 15.Campingvogner med fortelt av tre skal være utstyrt med 6 kg. ABE-brannslukningsapparat og røykvarsler.
§ 16.Eventuelle reguleringsbestemmelser i tilknytning til regulerte campingplasser må følges.

Andre bestemmelser

§ 17.Vedtak truffet av kommunen etter denne vedtekten kan påklages til fylkesmannen. For slike klager gjelder forvaltningslovens bestemmelser.
§ 18.Den myndighet som er tillagt kommunen i denne vedtekt, delegeres Teknisk komite. Teknisk komite kan delegere sin myndighet til rådmann, med unntak av § 19, 2. setning.
§ 19.Når særlige grunner foreligger kan kommunen gjøre unntak fra retningslinjene. Denne vedtekt kan endres av kommunestyret etter forslag fra Teknisk komite.
§ 20.Denne vedtekt trer i kraft etter kommunestyrets vedtak, fra det tidspunkt den kunngjøres, jf. forvaltningsloven § 39, jf. § 38 c.