Forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet mellom 15. april og 15. september, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-2000-06-23-839
PublisertII 2000 410
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endret
EndrerLOV-1993-06-11-85
Gjelder forGran kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26, FOR-1987-12-15-960
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av åpen ild, Gran

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gran kommunestyre 23. juni 2000 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. og forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern m.v.

I

§ 1.Hjemmel

Denne vedtekt er vedtatt av Gran kommunestyre i møte 22. juni 2000 sak nr. 54/00 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. med endringer sist ved lov av 11. juni 1993 nr. 85 og 88. Samt midlertidig forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern m.v. med endringer, sist ved forskrift av 15. januar 1998 nr. 33.

§ 2.Virkeområde

Vedtektene skal gjelde for Fjordaområdet i forbindelse med bålbrenning og annen bruk av åpen ild som følge av friluftsaktivitet.

Bestemmelsene er innført med bakgrunn i at området i perioder har stor tilstrømning av friluftsinteresserte og at det er behov for å redusere ulovlig bålbrenning på en slik måte at faren for skogbrannskader reduseres til et minimum.

Vedtektene skal gjelde i perioder hvor det er «forsvarlig» å brenne bål etter fastsatte regler og i fastsatte områder.

I tørre perioder hvor bålbrenning ikke kan tilrås gjelder totalforbudet mot bålbrenning (§ 6-2 femte ledd i forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern m.v.).

§ 3.Brenning

I perioder hvor bålbrenning er forsvarlig kan brenning skje etter forenklet tillatelse og etter fastsatte regler på skjema utlagt i «informasjonskasser» i området.

Tillatelse gis i samtykke med grunneier og områder hvor brenning tillates avmerkes på kartutsnitt på baksiden av skjema for båltillatelse.

Brenning skal skje etter følgende regler:

1.Det skal utpekes en voksen ansvarlig person som er ansvarlig for bålbrenningen.
2.Bålet plasseres i nær tilknytning til vann (1-2 meter fra strandlinjen), og slokkevann må være i beredskap ved bålet.
3.Ansvarshavende må alltid være tilstede ved bålbrenningen og sørge for at bålet er forsvarlig slokket etter brenning.
4.Ildstedet må ikke være større enn nødvendig og forsvarlig.
5.All brenning skjer på eget ansvar jf. brannloven § 13 om alminnelig aktsomhet.

Brenning må kun skje i fastsatt område (se avmerking på kart). Bålbrenning må kun skje med medbrakt ved.

I perioder med skogbrannfare inndras tillatelsene og informasjon om dette kunngjøres på oppslagstavler og hos kanoutleiere. I disse perioder tillates ingen bruk av åpen ild.

§ 4.Tilsyn

Tilsyn med bålbrenningen gjøres av oppsynsmann for området i samarbeid med kommunens brannmyndighet.

Oppsynsmannen inndrar tillatelsene og informerer om dette når det ikke lenger finnes forsvarlig å bruke åpen ild i området.

I disse periodene gjennomføres regelmessige kontrollrunder i samarbeid med brannvesenet.

§ 5.Straffeansvar

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer brannloven, forskrifter, lokale vedtekter eller enkeltavgjørelser fastsatt i medhold av loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder. (jf. straffeloven § 27).

II

Vedtekten trer i kraft 1. juli 2000.