Forskrift om renovasjon, Hå kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-09-07-922
PublisertII 2000 451
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
EndrerFOR-1986-10-02
Gjelder forHå kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, FOR-1994-05-19-362
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Hå

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hå kommunestyre 7. september 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 31, § 33 og § 34 og forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Hå kommune har som målsetting å redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.

Mengden restavfall som må deponeres skal reduseres så langt som mulig. Kommunen vil også arbeide for at tilsvarende målsettinger blir lagt til grunn for arbeidet med produksjonsavfall og annet avfall som faller utenfor den kommunale renovasjonsordning.

For å nå disse målene vil kommunen selv, og i samarbeid med andre renovasjonsselskap og IVAR, gjennom bestemmelser i forskrifter mv., ved veiledning og informasjon og ved differensiering av avfallsgebyrene, arbeide for en høy grad av kildesortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner til kommunale og private anlegg for ombruk, gjenvinning og sluttbehandling.

Mål og strategier for avfallsarbeidet vil være nedfelt i kommunens avfallsplan.

§ 2.Definisjoner

Med avfall forstås i denne forskriften kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf. forurensningsloven § 27. Avfall kan inndeles i forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall.

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, mindre butikker o.l og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet såfremt dette hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen.

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra husholdningsavfall og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall.

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for mennesker eller dyr. Eksempler på spesialavfall kan være maling, spillolje, løsningsmidler, plantevernmidler. Sprøytespisser, bandasjer og annet smittefarlig avfall er også spesialavfall, men omhandles i denne forskriften som risikoavfall i § 9, jf. også egen forskrift for risikoavfall fra medisinsk virksomhet.

Som våtorganisk avfall (bioavfall) regnes matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering.

Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av forbruks- eller produksjonsavfall og som leveres til avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg.

Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til anviste mottak.

Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av forretningseiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent.

Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere fraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen og hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet.

Med bruker menes den som til daglig bruker beholderne. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende bosshenting for bevegelige fri- og helligdager.

Med miljøstasjon menes særskilte avfallsmottak (betjente eller ubetjente) hvor avfall kan leveres kildesortert av abonnent.

§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall samt fastsettelse av avfallsgebyrer i Hå kommune. Forskriften gjelder:

a.Alle typer avfall som kommunen etter forurensingsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over.
b.Alle husholdninger og virksomheter i kommunen hvor det oppstår slikt avfall, jf. pkt. a. Alle eiendommer inkl. gårdsbruk og gartnerier omfattes av denne forskriften. Kommunen kan etter nærmere bestemmelser og etter søknad unnta enkelte eiendommer fra forskriften.

Det legges i forskriften spesiell vekt på å beskrive gjeldende ordninger for avfall, jf. pkt. a. For visse avfallstyper er det fastsatt egne forskrifter, såvel nasjonale som lokale.

Det vises til egen referanseliste1 som følger vedlagt denne forskriften.

1Vedlegg utelatt.
§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Etter forurensningsloven § 30 første ledd, er det tvungen renovasjon for den type avfall kommunen har ansvar for, jf. § 3, pkt. a. Alle bebygde eiendommer i kommunen der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall (jf. § 3 første ledd, pkt. a) omfattes av tvungen kommunal renovasjonsordning.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på åpen mark dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre, jf. lov om helsetjenesten i kommunen.

Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen, jf. forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling).

Kommunen kan ved generelle bestemmelser eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet som omfattes av denne forskriften for å sikre en økonomisk samt ressurs- og miljømessig best mulig håndtering og disponering av avfallet, herunder levering av kildesortert avfall til miljøstasjoner.

Kommunen kan selv stå for innsamlingen av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn forbruksavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig (jf. forurensningsloven § 30).

For øvrig gjelder bestemte krav for innsamling av spesielle avfallstyper, jf. egne kommunale forskrifter, se vedlagte referanseliste1.

1Vedlegg utelatt.
§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Spesialavfall fra virksomheter med mer enn 400 kg spesialavfall pr. år omfattes ikke av den kommunale innsamlingsordningen for avfall.

Produksjonsavfall omfattes heller ikke av den kommunale innsamlingsordningen. Slikt avfall skal bringes til godkjent avfallsmottak. Åpen brenning av produksjonsavfall er ikke tillatt dersom det kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre.

Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe produksjons- og spesialavfall (jf. § 2) som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen til godkjent avfallsmottak. Teknisk etat kan gi opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres.

§ 6.Spesialavfall

Denne forskrift omfatter spesialavfall (jf. § 2) som faller innenfor den kommunale renovasjonsordningen, dvs. spesialavfall fra husstander og fra næringsvirksomheter med mindre enn 400 kg spesialavfall pr. år.

Enhver som er i besittelse av spesialavfall har ansvar for at spesialavfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om, herunder at det treffes tiltak for å forebygge at spesialavfallet forårsaker forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette.

Spesialavfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike spesialavfallstyper skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Det er forbudt å legge spesialavfall i beholdere for annet avfall, jf. også § 9.

Abonnenter og virksomheter som omfattes av denne forskrift skal levere spesialavfall til godkjente spesialavfallsmottak eller til egnet kommunalt mottak. Spesialavfall skal leveres minst 1 gang/år.

Kommunen kan også tilby egen innsamlingsordning for abonnenter som omfattes av denne forskrift. Abonnentene plikter da å levere spesialavfallet i egne beholdere (røde) som kommunen utleverer og sette beholderen ut for tømming slik som kommunen bestemmer, jf. også § 10.

For øvrig gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om spesialavfall, jf. referanseliste1.

1Vedlegg utelatt.
§ 7.Alternativ behandling av våtorganisk avfall (bioavfall)

Abonnenter kan som alternativ til egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall, kompostere i egen beholder.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte (varmkompostering).

Det forutsettes at komposteringen skjer i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende retningslinjer, og at mat- og hageavfall ikke legges i beholderen for restavfall. Abonnenten har selv ansvar for beholderen.

Abonnenter innen landbruksnæringen som ikke ønsker å delta i ordningen med hjemmekompostering, kan inngå avtale med kommunen om å la våtorganisk avfall gå i egen gjødselkjeller. Forutsetningene for å inngå slik avtale er at det drives husdyrhold og at spredeareal er godkjent.

Ved brudd på ovennevnte forutsetninger kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall.

§ 8.Anskaffelse, bytte og oppsigelse av avfallsbeholdere

Kommunen besørger utlevering og vedlikehold unntatt renhold av oppsamlingsbeholderne. Utgiftene til dette dekkes av kommunen. Ved senere bytte av beholder på abonnentens anmodning kan denne bli pålagt et nærmere bestemt gebyr.

Abonnement kan ikke sies opp annet enn ved flytting, eiendomsoverdragelse e.l. (tvungen renovasjon, jf. § 4). Abonnement løper inntil det lovlig blir sagt opp. Ved flytting skal beholderne ikke medflyttes. Beholderne forblir kommunens eiendom.

Beboelseseiendommer skal ha det antall oppsamlingsenheter kommunen fastsetter - vurdert etter avfallsmengde, -type og behov. Ingen beboelseseiendom skal dog være uten avfallsbeholdere. Kommunen gir skriftlig melding til abonnenten dersom det er behov for flere eller større beholdere.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles beholder(e) for en eller flere avfallsfraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen, jf. også § 2.

Renhold av beholderne besørges av abonnentene. Abonnentene er også ansvarlige for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

§ 9.Krav til sortering og bruk av avfallsbeholderen

Forbruksavfall som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen skal kildesorteres i følgende fraksjoner:

Våtorganisk avfall (bioavfall) til kompostering (brun beholder eller hjemmekompostering). Det er forbudt å legge avfall som ikke kan komposteres i brun beholder eller hjemmekompostbeholder.

Papp, papir og tørrfraksjoner som skal til gjenvinning skal legges i den grønne beholderen (eller spesialsekk for papp- og papir). Dette kan omfatte melke/væskekartonger og andre fraksjoner som kommunen fastsetter. Tørrfraksjoner skal emballeres som fastsatt av kommunen. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i den grønne beholderen.

Den del som omfatter restavfall til sluttbehandling skal i den mørkegrå beholderen. Det er forbudt å legge våtorganisk avfall i den mørkegrå beholderen.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, spesialavfall samt eksplosiver eller selvantennelige stoffer i avfallsbeholderne, jf. også § 5.

Døde kjæledyr betraktes av myndighetene som forbruksavfall og den som eier dyret har også ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, evt. gjennom veterinær. Det er forbudt å legge døde kjæledyr i noen avfallsbeholder.

Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt.

Oppsamlingsbeholderen må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Oppsamlingsbeholderen må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift.

Vekt pr. oppsamlingsenhet skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser: 

120 liters beholder: 35 kg 100 liters sekk: 25 kg
140 liters beholder: 40 kg 160 liters sekk: 30 kg
240 liters beholder: 60 kg 200 liters sekk: 40 kg

660 liters beholder: 100 kg 

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal avtales på forhånd og kontrolleres av kommunen.

Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer ol. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Abonnenter med store mengder eller smittefarlig slikt avfall kan kreves tilknyttet ordning for risikoavfall, jf. egen forskrift - likevel som en del av den ordinære renovasjon. Aske, sot, pussestøv ol. skal også innpakkes slik at det ikke frigjøres under tømming.

Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsbeholder. Der sekker blir tillatt må det i disse ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene.

Sekker må ikke fylles mer enn at de kan mules eller gi skikkelig bæregrep hvis muling ikke benyttes.

Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i avfallsbeholderne kan leveres til egne mottak.

Spesialavfall skal leveres til egen kommunal innsamlingsordning eller til annen godkjent mottaksordning - se for øvrig § 6.

Kommunen kan vedta ytterligere innsamlings-/mottaksordninger for spesielle avfallstyper. For øvrig vises til særskilte forskrifter, jf. vedlagte referanseliste1.

1Vedlegg utelatt.
§ 10.Plassering og tømming av oppsamlingsbeholderen

Oppsamlingsbeholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholdere som skal tømmes enn resten av året.

Abonnentene skal rette seg etter renovatørenes anvisning vedrørende korrekt plassering av beholdere som skal tømmes.

Når avfallshentingen foregår skal brukeren av beholderen ha plassert den ved kanten av kjørbar vei, ved åpning eller ved åpen port. Abonnenter uten kjørbar vei kan avtale spesielle ordninger. Hvor det er felt mellom gang/sykkelvei og gate, skal beholderen bringes fram til kanten av gaten.

Avfall utenom den vanlige avfallstømmingen tas med av renovatøren mot at det er påfestet klebemerke merket, «Avgift betalt for ekstra sekk». Avfallet skal være pakket i sekker. Nummererte klebemerker selges ved teknisk etat og fra kommunens renovatør. Prisen pr. klebemerke beregnes lik 1/52 del av ordinær renovasjonsavgift.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen vil tidligst skje kl. 0600. Ved permanente endringer i normalt tømmetidspunkt vil kommunen gi melding om dette til berørte brukere.

Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for høytidsdager og bevegelige helligdager.

Etter tømming skal beholderen snarest mulig bringes tilbake på eiendommen.

Den som samler inn avfall for kommunen er pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsbeholderen, samt ekstra sekker påfestet klebemerket «betalt for ekstrasekk». Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til tømmekalenderen. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig blir sjenert av støv, lukt og støy. Beholderne skal forlates i lukket stand. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøyet.

§ 11.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy av type LL, jf. gjeldende norm for vei- og gateutforming.

Vinterstid kan glatt veibane føre til at vei eller gate ikke kan betegnes som kjørbar vei.

Vei må ha en fri høyde på minst 4 meter.

Hekker og trær som vokser inn over vei skal beskjæres ved eiendomsgrensen til en høyde av 4 meter.

Dersom anmodning fra kommunen om beskjæring innen en bestemt tidsfrist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring og belaste huseieren for kostnadene, jf. granneloven, § 12.

§ 12.Særlige regler for hytteområdene

Kommunen setter opp et eller flere skur hvor hytteeierne bringer avfallet. Skuret holdes alltid låst og kommunens folk og hytteeiere har hver sin nøkkel.

Avfallet hentes i en tettere frekvens i månedene juni, juli og august. Ellers hentes avfallet en gang i måneden.

Hytteeierne plikter å holde adkomstvei og tomt for skur hvor dette er nødvendig. Utgiftene til skur og beholdere fordeles også på hytteeierne slik at de totale utgiftene blir dekket.

Forskriftene for kommunal renovasjon i Hå kommune gjelder for hytteeierne i den grad de ikke strider imot ovenstående.

Det vises også til forskrifter om hygieniske forhold i hytteområder o.l. fastsatt ved kongelig resolusjon av 10. september 1970 nr. 9366.

For hyttefelt som er oppført etter 1. januar 1973 gjelder særskilte bestemmelser for oppføring av skur.

§ 13.Tømming av slam fra slamavskillere m.v.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på en annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting skal slamavskilleren tømmes ikke sjeldnere enn hvert 2. år. For fritidsbebyggelse skal slamavskilleren tømmes ikke sjeldnere enn hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates lukket og eventuelt låses.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

For tømming av slamavskillere m.v. fastsettes et gebyr pr. boligenhet pr. tømming.

§ 14.Hygieniske krav til renovasjon

Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og helse- og sosialmyndighetenes krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Det vises her til kommunehelsetjenesteloven i referanseliste1 til denne forskriften.

Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

1Vedlegg utelatt.
§ 15.Renovasjonsgebyrer

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale renovasjonsordningen. For husstander mv. med fellesabonnement skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet.

Kommunen plikter å utarbeide egne regler for beregning av gebyrenes størrelse basert på gebyrgrunnlaget.

Renovasjonsgebyrene skal basert på gebyrgrunnlaget fastsettes i 2 deler - én fast og avfallsuavhengig del og én variabel avfallsavhengig del, slik: 

Fast (avfallsuavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre en fast del av gebyrgrunnlaget og fastsettes lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang mv.

Variabel (avfallsavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre den resterende del av gebyrgrunnlaget og beregnes som en differensiert gebyrdel, avhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang, hentefrekvens, avfallsvolum eller -vekt. 

Kommunen fastsetter til enhver tid hvilke abonnentgrupper og tjenester som skal inngå i differensiert gebyrordning, herunder forholdet mellom fast og variabel gebyrdel samt på hvilken måte gebyrdifferensiering skal foretas.

Kommunen kan fastsette gebyr til dekning av utgifter for tilleggstjenester som f.eks. utkjøring av nye eller henting av brukte avfallsbeholdere, mottak av avfall som leveres til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner, ekstra innsamling fra enkeltabonnenter osv.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 16.Innkreving av renovasjonsgebyr, renter m.v.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 17.Unntak, dispensasjoner og klager

Rådmannen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften dersom rimelige grunner tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse. Søknader sendes kommunen.

Gebyrberegninger og andre avgjørelser som er foretatt av kommunen kan påklages etter forvaltningsloven av 10. februar 1967. Det vises særlig til kapittel VI Om klage og omgjøring.

§ 18.Sanksjoner

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte, jf. § 8.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til avfallsbeholderen og/eller med brev til abonnenten.

For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet, jf. også § 9.

Renovatøren kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 9, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i § 10.

Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, annet ledd.

§ 19.Meldinger om endringer av abonnementet

Abonnenten plikter å melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer, jf. for øvrig § 8.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001 og erstatter tidligere renovasjonsforskrift vedtatt av Hå kommunestyre 2. oktober 19861 med endringer av 13. desember 1990.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.