Forskrift for risikoavfall, Hå kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-09-07-924
PublisertII 2000 462
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forHå kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om risikoavfall, Hå

Fastsatt av Hå kommunestyre 7. september 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 31 og § 34 og forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.

§ 1.Virkeområde
1.1 For å hindre at risikoavfall dvs. avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning kan komme på avveie eller være tilgjengelig for uvedkommende, er det iverksatt organisert innsamling av slikt avfall i kommunen.
1.2 Ordningen gjelder risikoavfall fra alle legekontorer, tannlegekontorer, veterinærer, helseinstitusjoner og eventuelle andre (apotek) som har avfall av denne art. Avfallet skal være pakket i godkjent emballasje (esker eller plastbeholdere).
1.3 Avfallet vil bli hentet på avtalt oppsamlingssted, samtidig som ny emballasje blir utlevert. Avfallet leveres til godkjent destruksjonsanlegg.
§ 2.Definisjoner
2.1 Risikoavfall inngår som egen kategori i den europeiske avfallskatalogen for spesialavfall med EAK-kode nr 18 00 00. Amalgamavfall kommer også inn i denne kategorien med EAK-kode nr 18 01 06. For amalgamavfall er det egen forskrift nr T-1061.
2.2 Risikoavfall kan deles inn i 2 kategorier:
1.Stikkende, skjærende avfall

Kanyler, skalpeller, suturnåler, prøveglass og annet skjærende eller stikkende avfall

2.Smitteavfall

Avfall som er direkte forurenset med sekreter o.l. herunder bleier, når det er fare for at avfallet kommer fra personer med infeksjoner. Urin og avføring tømmes i toalett eller bekkenspyler.

Blod, blodprodukter og blodige artikler, herunder bandasjer o.l.

Patologisk avfall (amputerte kroppsdeler og vevsprøver): Patologisk avfall omfattes ikke av denne forskriften.

2.3 Med emballasje menes eske med tilhørende plastsekk eller plastbeholder. Emballasjen må være godkjent av kommunen og mottakstasjonen for risikoavfall.
§ 3.Innsamlers rettigheter og plikter
3.1 Innsamleren skal hente risikoavfall til avtalt fast ukentlig henting.
3.2 Innsamleren skal ved hentingen levere ut ny(e) beholder(e) tilsvarende det antallet som blir hentet.
3.3 Innsamleren leverer avfallet til godkjent mottakstasjon.
§ 4.Abonnentens plikter
4.1 Abonnenten plikter å holde risikoavfallet atskilt fra annet avfall. Beholdere skal disponeres og oppbevares i henhold til forskrift om spesialavfall § 5.
4.2 Abonnenten skal sørge for at beholderen ikke er overfylt eller skadet, og den skal være forsvarlig lukket ved framsetting for avhenting.
4.3 Etter at Hå kommunestyre har vedtatt iverksettelse av en innsamlingsordning for risikoavfall, har alle virksomheter som genererer risikoavfall som omfattes av denne forskriften, plikt til å slutte seg til ordningen.
4.4 Abonnenten sørger for å bringe risikoavfall til avtalt oppsamlingssted og tid for innsamling. Beholderne skal være merket i henhold til krav fra innsamler.
§ 5.Avsluttende bestemmelser
5.1 Denne forskriften er en utfyllende forskrift til Renovasjonsforskrift for Hå kommune, vedtatt av Hå kommunestyre 7. september 2000 nr. 922.
5.2 Abonnenten skal betale et gebyr til innsamler for henting og destruksjon av risikoavfallet samt kostnader for ny emballasje. Faktura vil bli sendt ut 4 ganger pr. år.
5.3 Klage og straff er regulert i Renovasjonsforskrift for Hå kommune 7. september 2000 nr. 922 §§ 17 og 18.