Forskrift om gebyrregulativ for kart-, måle- og delesaker, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-10-16-1118
PublisertII 2000 598
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr for kartsaker, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Klepp kommunestyre 16. oktober 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109 og lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Gebyret innbefatter

Gebyret innbefatter saksbehandling i delesaker, kart- og delingsforretninger, grensejusteringer, grensepåvisninger, avbrutt forretning, påtegning og ajourføring av målebrev og utarbeiding av registreringsbrev. Gebyret utstedes til søker/rekvirent. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsene.

§ 2.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato.

§ 3.Gebyrberegningstidspunkt - Avregning

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt det mottas søknad om deling eller rekvisisjon om kart- og oppmålingsarbeider.

§ 4.Betalingstidspunkt

Betaling kan kreves før delesøknad behandles eller kartforretning avholdes.

§ 5.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses for å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan teknisk sjef fastsette et passende gebyr.

§ 6.Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages.

Teknisk sjefs avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2001

Kap. 2. Gebyrsatser

Gebyrsatsene gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Klepp kommune, Teknisk etat, Postboks 25, 4358 Kleppe. Tlf. 51429750, faks 51429762.