Forskrift om gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-10-16-1119
PublisertII 2000 599
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr for plansaker, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Klepp kommunestyre 16. oktober 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Gebyret innbefatter

Gebyret innbefatter planavklaringsmøter, saksbehandling og planbearbeiding i plansaker som fremmes i medhold av plan- og bygningsloven § 28-2 og § 30. Gebyret utstedes til søker/forslagsstiller.

§ 2.Dekning av utgifter til andre myndigheter m.m.

I tillegg til gebyrer etter dette regulativ skal privat forslagsstiller etter avtale dekke alle utgifter til behandlingen, herunder avklaring i forhold til kulturminneloven, konsekvensutredninger, kopiering av planer m.m., fram til kommunen fatter vedtak om planen skal tas opp til behandling eller ikke.

§ 3.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato.

§ 4.Gebyrberegningstidspunkt - Avregning

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt det mottas planforslag.

§ 5.Betalingstidspunkt

Før saken tas opp til behandling skal det betales behandlingsgebyr. Samtidig betales et bearbeidingsgebyr.

Til nødvendig bearbeiding for at private forslag skal oppfylle fagmessige krav i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende retningslinjer betales et bearbeidingsgebyr. Dersom planforslaget i alle henseende er fagmessig utført, kan bearbeidingsgebyret refunderes eventuelt avskrives mot senere arealgebyr.

Når planforslag er vedtatt utlagt til offentlig ettersyn forfaller et arealgebyr til betaling.

§ 6.Avslag

Blir planforslag avvist skal det betales 20% av behandlingsgebyr og bearbeidingsgebyr. Dersom dette gebyret blir mindre enn kr 200,- vil det ikke bli fakturert.

§ 7.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses for å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan teknisk sjef fastsette et passende gebyr.

§ 8.Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Teknisk sjefs avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2001

Kap. 2. Gebyrsatser

Gebyrsatsene gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Klepp kommune, Teknisk etat, Postboks 25, 4358 Kleppe. Tlf. 51429750, faks 51429762.