Forskrift om nedgravde oljetanker, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-10-30-1446
PublisertII 2000 629
Ikrafttredelse30.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-1997-01-31-102
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Ullensaker

Fastsatt av herredsstyret i Ullensaker 30. oktober 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. 

1.Ullensaker kommune gjør forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, gjeldende for hele kommunen, jf. § 2.
2.Kommunen har i medhold av samme forskrift jf. § 12, skjerpet reglene på følgende punkter:
a)Forskriften gjelder for nedgravde oljetanker av alle størrelser.
b)For områder med særlig fare for forurensninger av grunnvann, dvs. svært sårbare områder (A- og B-områder) i Temaplan grunnvann, se kart1, tillates kun lagt nye tanker med dobbelt bunn eller tilsvarende sikring.
3.I tillegg vil rådmannen anbefale følgende retningslinjer;
a)Dagtanker over 3000 liter bør ha et bufferkammer som skal kunne fange opp hele tankvolumet + 50%. Det bør etableres rutiner for inspeksjon og tømming av regnvann. Rutinene bør ta hensyn til både rent og forurenset vann i kammeret. Dette kravet bør gjelde for dagtanker over 1000 liter i A- og B-områdene.
b)Det bør for dagtanker og oljeavskillere innføres det samme systemet for tilstandskontroll som for nedgravde oljetanker. Dette vil foreløpig være en frivillig ordning.
4.Nødvendig kvalifikasjon for utførende kontrollør i kommunen er at «Kurs i rengjøring, kontroll og rekondisjonering av oljetanker» eller tilsvarende er gjennomført. Ved nedleggelse av nye tanker, er kvalifikasjonskravene ivaretatt gjennom plan- og bygningslovens regler for ansvarlig utførende.
5.Utøvelse av myndighet etter forskriftens §§ 9, 10, 11, 12 og 14 delegeres til Rådmannen.
6.Ilegging av forurensningsgebyr. Ved oversittelse av annen gangs varsel om pålegg etter forskriftens §§ 5 og 6 utstedes forurensningsgebyr etter § 14 med kr 100 pr. dag. Ved overskridelse av tidsfrist for pålegg etter forskriftens § 5 om sikring av defekt tank, utstedes forurensningsgebyr med hjemmel i § 14 med kr 300 pr. dag. Saken sendes til inndrivelse hos skattefogden i Oslo og Akershus dersom ny frist oversittes med henholdsvis 30 dager og 15 dager.
7.Overgangsbestemmelse (§ 17). Da kommunen er sent ute med å vedta forskriften, vil kommunen forlenge overgangstiden med 2 år.
8.Tilpasninger. Kommunen kan endre substansen i §§ 4 - 9 som omhandler tilstandskontroll og intervaller. Etterhvert som kommunen får erfaring fra arbeidet med kontroll av nedgravde oljetanker, tilpasses reglene for tilstandskontroll den praktiske situasjon.

Forskriften trer i kraft straks. Myndigheten til å håndheve forskriften er delegert til Rådmannen ved enhet for beredskap.

1Kart utelatt.