Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2000-11-02-1128
PublisertII 2000 618
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, LOV-1967-07-07-13-§10, LOV-1967-07-07-13-§11, FOR-1986-11-28-2110, FOR-1997-12-19-1316
Kunngjort
Rettet21.11.2002, rettet dato i h09
KorttittelForskr om husleieforhøyelse, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2. november 2000 med hjemmel i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, § 7, § 10 og § 11, kgl.res. 28. november 1986 nr. 2110 om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim, og kgl.res. 17. desember 1997.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 15%.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning, både for indre vedlikehold etter loven § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11, til kr 8,- pr. måned pr. netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001.