Forskrift for innsamling av matavfall fra storhusholdninger, Gjesdal kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-11-27-1604
PublisertII 2000 826
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om matavfall, Gjesdal

Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 27. november 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33 og § 34.

§ 1.Virkeområde
1.1 For å fremme gjenbruk, avfallsminimering og redusere miljøbelastningen fra avfallshåndteringen i Gjesdal kommune, skal det iverksettes organisert innsamling av matavfall fra storkjøkken/kantiner.
1.2 Ordningen gjelder innsamling og transport av matavfall fra storkjøkken/kantiner med mer enn 50 liter matavfall pr. uke. Annen virksomhet som har tilsvarende avfallsprodukter som kan nyttes til fôr (slakterier, bakerier etc.) og med mengder over 50 liter pr. uke, kan bli pålagt å knytte seg til ordningen dersom avfallet ikke blir benyttet direkte til fôr.
1.3 Formålet med innsamlingen er primært at matavfallet, etter sterilisering, kan benyttes som dyrefôr. Forskriften skal samtidig sikre en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av denne avfallskategori.
§ 2.Definisjoner
2.1 Med matavfall menes kasserte rester og levninger fra tillaging og servering/salg av matvareprodukter (skyller), herunder også frityrfett.
2.2 Med storkjøkken/kantiner menes virksomheter som lager mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet, som institusjons-, restaurant- og hotellkjøkken, ferjer, fly, tog, kantiner, kaserner, catering osv.
2.3 Med beholder menes her den type 60-liters beholder som utleveres av innsamler til formålet. Enhver abonnent kan til enhver tid ha så mange beholdere som behovet tilsier.
§ 3.Innsamlers rettigheter og plikter
3.1 Beholdere skal tømmes minst én gang pr. uke. Kommunen kan fastsette hyppigere tømming. Innsamler skal ved hver tømming erstatte fylte beholdere med tomme og rengjorte beholdere samt føre oversikt over antall beholdere som tømmes fra abonnent.
3.2 Innsamler/mottaker skal sørge for rengjøring av beholdere etter hver tømming.
3.3 Innsamler skal levere matavfallet til godkjent steriliseringsanlegg.
§ 4.Abonnentens plikter
4.1 Abonnenten plikter å holde matavfallet adskilt fra annet avfall. Beholdere skal disponeres i henhold til gjeldende regler fra helsemyndighetene.
4.2 Abonnenten skal sørge for at beholdere plasseres til anvist tid og på det sted som kommunen bestemmer etter gjeldende ruteplaner.
4.3 Når kommunestyret har vedtatt iverksettelse av en innsamlingsordning for matavfall, har de storkjøkken/kantiner og annen virksomhet som omfattes av denne forskrift, plikt til å slutte seg til ordningen.
§ 5.Bruk av beholdere
5.1 Beholdere må ikke overfylles slik at hygieniske ulemper kan oppstå. Fyllingsgrense er angitt på beholderen.
5.2 Beholdere må ikke inneholde fraksjoner som er uegnet eller farlig som dyrefôr.
5.3 Det må kun benyttes beholdere tildelt av innsamler.
5.4 Levering av matavfall i bulk må avtales særskilt med innsamler.
§ 6.Avsluttende bestemmelser
6.1 Denne forskrift er en utfyllende forskrift til forskrift av 27. november 2000 nr. 1603 om renovasjon for Gjesdal kommune, Rogaland.
6.2 Abonnenten skal betale tømmegebyr til kommunen for innhenting av matavfall i henhold til denne forskrift. Kommunen plikter å utarbeide egne regler for beregning av gebyrets størrelse basert på gebyrgrunnlaget.

For levering av matavfall i bulk gjelder særskilt gebyr regulert etter hele kubikkmeter (m³ ) som volumenhet.

6.3 Klage og straff er regulert i forskrift av 27. november 2000 nr. 1603 for renovasjon, Gjesdal kommune, Rogaland § 17 og § 18.
§ 7.Innkreving av gebyr, renter m.v.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av tømmegebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensningsloven § 34 femte ledd.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2001.