Forskrift for innsamling av risikoavfall, Gjesdal kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-11-27-1605
PublisertII 2000 828
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§34, FOR-1994-05-19-362
Kunngjort
KorttittelForskrift om risikoavfall, Gjesdal

Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 27. november 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 31 og § 34 og forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.

§ 1.Virkeområde
1.1 For å hindre at risikoavfall dvs. avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning kan komme på avveie eller være tilgjengelig for uvedkommende, har renholdsverket iverksatt organisert innsamling av slikt avfall i kommunen.
1.2 Ordningen gjelder risikoavfall fra alle legekontorer, tannlegekontorer, veterinærer, helseinstitusjoner og eventuelle andre (apotek) som har avfall av denne art. Avfallet skal være pakket i godkjent emballasje (esker eller plastbeholdere).
1.3 Avfallet vil på anmodning bli hentet på avtalt oppsamlingssted samtidig som ny emballasje blir utlevert. Avfallet leveres til godkjent destruksjonsanlegg.
§ 2.Definisjoner
2.1 Risikoavfall inngår som egen kategori i den europeiske avfallskatalogen for spesialavfall med EAK-kode nr 180000. Amalgamavfall kommer også inn i denne kategorien med EAK-kode nr 180106. For amalgamavfall er det egen forskrift nr T-061.
2.2 Risikoavfall kan deles inn i 2 kategorier:
1.Stikkende, skjærende avfall

Kanyler, skalpeller, suturnåler, prøveglass og annet skjærende eller stikkende avfall

2.Smitteavfall

Avfall som er direkte forurenset med sekreter o.l. herunder bleier, når det er fare for at avfallet kommer fra personer med infeksjoner. Urin og avføring tømmes i toalett eller bekkenspyler.

Blod, blodprodukter og blodige artikler, herunder bandasjer o.l.

Patologisk avfall (amputerte kroppsdeler og vevsprøver): Patologisk avfall omfattes ikke av denne forskriften.

2.3 Med emballasje menes eske med tilhørende plastsekk eller plastbeholder. Emballasjen må være godkjent av kommunen og mottakstasjonen for risikoavfall.
§ 3.Innsamlers rettigheter og plikter
3.1 Innsamleren skal hente beholderen med risikoavfall senest 3 dager etter at hentebestilling er mottatt, eller det kan avtales fast ukentlig henting.
3.2 Innsamleren skal ved hentingen levere ut ny(e) beholder(e) tilsvarende det antallet som blir hentet.
3.3 Innsamleren leverer avfallet til godkjent mottakstasjon.
§ 4.Abonnentens plikter
4.1 Abonnenten plikter å holde risikoavfallet atskilt fra annet avfall. Beholdere skal disponeres og oppbevares i henhold til forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall § 5.
4.2 Abonnenten skal sørge for at beholderen ikke er overfylt eller skadet, og den skal være forsvarlig lukket ved framsetting for avhenting.
4.3 Etter at Gjesdal kommunestyre har vedtatt iverksettelse av en innsamlingsordning for risikoavfall, har alle virksomheter som genererer risikoavfall som omfattes av denne forskriften, plikt til å slutte seg til ordningen.
4.4 Abonnenten sørger for å bringe risikoavfallet til avtalt oppsamlingssted og tid for innsamling. Beholderne skal være merket i henhold til krav fra innsamler.
§ 5.Avsluttende bestemmelser
5.1 Denne forskriften er en utfyllende forskrift til forskrift av 27. november 2000 nr. 1603 om renovasjon, Gjesdal kommune Rogaland.
5.2 Abonnenten skal betale et gebyr til kommunen for henting og destruksjon av risikoavfallet samt kostnader for ny emballasje. Faktura kan bli sendt ut 4 ganger pr. år.
5.3 Klage og straff er regulert i forskrift av 27. november 2000 nr. 1603 for renovasjon, Gjesdal kommune, Rogaland § 17 og § 18.
§ 6.Innkreving av gebyr, renter m.v.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av tømmegebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensningsloven § 34 femte ledd.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2001.