Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-12-11-1657
PublisertII 2001 Nr. 1
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2005-12-12-1531 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort15.03.2001
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Fet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fet kommunestyre 11. desember 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931. Endret 25 feb 2002 nr. 245, 28 okt 2002 nr. 1301, 12 des 2005 nr. 1531.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og beskrivelser. De viktigste dokumentene er listet opp nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11.
4.Forskrift 11. desember 2000 nr. 1657 om vann- og avløpsgebyrer i Fet kommune (dette dokumentet).
5.Øvrige dokumenter:

- Gebyrregulativ.

- Bestemmelser for drift og vedlikehold av vannmålere, rev. desember 2005.

- Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

- VA-norm for kommunene Aurskog Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og Sørum, mars 2003.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjonen i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registret i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), med der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Boenhet:

Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt med eget bad/wc og kjøkkendel. 

Fritidsbolig:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig, eller bolig som bare har innlagt vann via sommervannledning. 

Privat stikkledning:

Privat ledning fram til kommunal hovedledning eller fram til felles privat stikkledning. 

Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 

Tilknytningsgebyr:

Gebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk. 

Stipulert forbruk:

Forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Bruksareal (BRA) etter Norsk Standard NS-3940:

Forenklet kan BRA sies å omfatte arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger, og andel fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger. For detaljer, se NS-3940. 

Beregnet areal for bolig:

Med beregnet areal for bolig menes i denne forskriften BRA multiplisert med arealets beregningsfaktor ut fra hvilken etasje arealet ligger på. Beregnet areal for en bolig er summen av beregnet areal for bygningens etasjeplan. Når garasje er en del av bolig, skal garasjens BRA ikke tas med i beregningsgrunnlaget. Som bolig regnes i denne forbindelse også fritidsbolig. Beregningsfaktoren for de ulike etasjetyper er:

Kjeller(e) = 0,2

Underetasje(r) = 0,5

Hovedetasje(r) = 1,0

Loft = 0,4

Etasjetypene er definert i RiksGABs Registreringsinstruks. 

Beregnet areal for næringsbygg:

Med beregnet areal for næringsbygg forstås i denne forskriften BRA multiplisert med arealets beregningsfaktor ut fra hva slags lokale//rom arealet omfatter. Beregnet areal for et næringsbygg er summen av beregnet areal for de arealer som tilhører bygningen, med følgende unntak: for driftsbygninger i landbruket medregnes bare beregnet areal for husdyrrom. Beregningsfaktoren for de ulike lokaler/rom i næringsbygg er: 

Uisolerte lokaler = 0,4

Isolerte lokaler = 1,0

Husdyrrom = 1,0 

RiksGABs Registreringsinstruks:

Statens Kartverks instruks for registrering av GAB-data. GAB er landets offisielle register for Grunneiendommer, Adresser og Bygninger. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr.
-Årsgebyr.
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Differensierte tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Tilknytningsgebyret skal for nybygg beregnes etter det regulativ som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig melding om tiltaket eller søknad om (igangsettings-) tillatelse til tiltaket etter plan- og bygningsloven. For eksisterende bygg som tilknyttes kommunens ledning og for eiendommer som får pålegg med frist om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, beregnes tilknytningsgebyret etter det regulativ som gjelder henholdsvis ved tidspunktet for tilknytning og ved den dato som er satt som frist for tilknytningen.

For brukskategorien boliger skal tilknytningsgebyret differensieres etter boligkategori, og tilknytningsgebyret skal beregnes separat for den enkelte boenhet. Ved tilbygg eller påbygg skal det bare betales tillegg i tilknytningsgebyret dersom tilbygget/påbygget fører til at det blir en ny boenhet i bygget.

For bygg som ikke brukes som bolig fastsettes tilknytningsgebyret i forhold til beregnet areal for bebyggelsen, og det skal betales ved første gangs tilknytning. Ved tilbygg eller påbygg skal det betales tilknytningsgebyr etter økt/nytt beregnet areal.

Størrelsen av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og de framkommer av Gebyrregulativet.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende gebyr for tilknytning, der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter, og det består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Ved nybygg beregnes årsgebyret fra det tidspunkt nybygget tas i bruk eller fra dato for midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. For eksisterende bygg som tilknyttes kommunens ledning og for eiendommer som får pålegg med frist om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, beregnes årsgebyret henholdsvis fra tidspunktet for tilknytning og fra dato som er satt som frist for tilknytningen.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret, og de framkommer av Gebyrregulativet.

Abonnementsgebyret differensieres etter kategoriene næring, bolig, borettslag/boligsameie, bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning med privat pumpestasjon, fritidsbolig. 

Abonnementsgebyr for næring:

Betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter. 

Abonnementsgebyr for bolig:

Betales av de enkelte boligabonnenter. 

Abonnementsgebyr for bolig i borettslag/boligsameie:

Betales av abonnenter som er medlemmer i borettslag/boligsameie. 

Abonnementsgebyr for bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning med privat pumpestasjon:

Betales av de enkelte boligabonnenter. 

Forbruksgebyr:

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris per m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter stipulert forbruk basert på beregnet areal, eventuelt etter faktisk (målt) vannforbruk, og pris per m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk er 1,4 m³ per m² .

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Vannmåler

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder kommunens bestemmelser. Kostnadene for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som bare skal brukes en enkelt periode.

Eier//fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, beregnet etter den tiden tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet framkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke tilknytningsgebyr, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser.

§ 10.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten er ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som det gis (igangsettings-) tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven, eller når eksisterende bygg tilknyttes kommunens ledning. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. For eiendommer som får pålegg om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning forfaller tilknytningsgebyret til betaling den dag som er satt som frist for tilknytningen.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr fordeles over 2 terminer per år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang per år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr, men etablering av flere boenheter eller økning i beregnet areal vil gi grunnlag for tilknytningsgebyr. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 12.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av Rådmannen i Fet kommune.

§ 13.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften, skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket.

Kommunens klagenemnd er klageinstans.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av Gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak, og det kan derfor ikke påklages.

§ 14.Overgangsbestemmelser

Inntil alle abonnenter er omregnet til beregnet areal etter denne forskriften, benyttes tidligere registrert areal, leieareal eller beregnet areal som grunnlag for beregning av forbruksgebyr etter areal.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.