Forskrift om betalingsregulativ etter forurensningsloven § 52 a og plan- og bygningsloven § 109 for avløpsanlegg, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-12-19-1619
PublisertII 2000 840
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forGol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om betalingsregulativ, Gol

Fastsett av Gol kommunestyre 19. desember 2000 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52 a og plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Gol kommunestyre har godkjent nytt betalingsregulativ etter forurensingslovens § 52 a. Regulativet dekker behandling av søknad om utsleppsløyve etter forurensningsloven og igangsettingstillatelse for bygging av anlegg etter plan- og bygningsloven samt tilsyn med slike saker.

Regulativet trer i kraft 1. januar 2001. Regulativet kan ein få ved Gol kommune, sektor for natur og næring, 3550 Gol.