Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Sel kommune, Oppland.

DatoFOR-2001-03-28-774
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse28.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forSel kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2000-04-12-352-§9
Kunngjort11.07.2001
KorttittelForskr. om gebyrer for mindre avløpsanlegg, Sel

Fastsatt av Sel kommunestyre 28. mars 2001 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg § 9 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a og § 81.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner 
-Gebyrpliktig:
-Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier av mindre avløpsanlegg som det søkes om utslippstillatelse for, omgjøring av utslippstillatelse eller leverer melding etter lokal forskrift.
-Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 
-Avløpsanlegg:

Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 

-Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE). 

-Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

-Personenhet (PE):

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring/omgjøring av utslippstillatelse
-melding etter lokal forskrift.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Gebyret inkluderer kontroll av anlegg under bygging og ferdigkontroll av anlegg.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Gebyret for saksbehandling blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir utført.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (engangsgebyr)

Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll, og finner feil og mangler.

Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er ferdig behandlet, med forfall etter 30 dager.

Kommunen sender faktura for kontrollgebyr når kontroll av avløpsanlegg er gjennomført, med forfall etter 30 dager.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak.

§ 8.Klage

Kommunens enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven og avløpsforskriften. Vedtaket som kan påklages gjelder søknader om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i bruk (§ 4) og eventuelle vedtak om frafall av krav om gebyr (§ 6). Klagen sendes via den instans som har fattet vedtaket til klagenemnda jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 28. mars 2001.