Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Finnøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-2001-04-03-395
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse03.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2000-04-12-352-§9
Kunngjort26.04.2001
KorttittelForskr. om gebyr for mindre avløpsanlegg, Finnøy

Kapitteloversikt:

Fastsett av Finnøy kommunestyre 3. april 2001 med heimel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg § 9 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

I

Finnøy kommune har vedteke forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Forskrifta fastset gebyr for ulike typer saksbehandling og kontrolltiltak i samsvar med forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg og lokal forskrift for utslepp av avløpsvatn frå hus, hytter og andre bygningar i Finnøy kommune.

Meir informasjon og kopi av dei lokale forskrifter (med kart) og gebyrforskrift kan ein få ved Finnøy kommune, Teknisk etat, telefon 51714700, eller ved å gå inn på Finnøy kommune sine heimesider på internett, www.finnoy.kommune.no

II

Forskriften trer i kraft straks.