Forskrift om renovasjon, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2001-04-30-4894
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse30.04.2001
Sist endretFOR-2011-08-29-906 fra 01.09.2011
EndrerFOR-2001-04-30-4894
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort08.09.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om renovasjon, Nittedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 30. april 2001 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34. Endret 29 aug 2011, forskriften kunngjort i sin helhet.

I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Disse forskrifter gjelder:

-Hele kommunen
-Sortering, oppsamling og transport av husholdningsavfall
-Husholdninger/virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall
-Fastsettelse av avfallsgebyr for disse abonnenter.
§ 2.Unntak

Kommunen kan:

-Unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra forskrifter. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltagelse i renovasjonsordningen skal sendes til teknisk avdeling og avgjøres av teknisk styre.
-Gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis.
-Unnta bestemte avfallsstoffer i husholdningsavfallet fra forskriftene eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.
§ 3.Definisjoner

Med husholdningsavfall forståes i disse forskrifter avfall fra boliger, hytter, fritidshus og lignende definert som private husholdninger, dvs. boliger som i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell.

Kommunen avgjør i samarbeid med ROAF til enhver tid hva som regnes som husholdningsavfall.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommene er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Med kildesortering forståes i denne forskrift at abonnenten holder nærmere bestemte stoffer i avfallet atskilt og behandler eller leverer dette etter nærmere fastsatte regler.

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for oppsamlingsutstyret og skal følge de bestemmelser som er gitt i kapittel 2 om plassering, bruk, renhold m.m. Abonnenten plikter å betale fastsatt avfallsgebyr til kommunen.

Abonnenten plikter å kildesortere avfallet i de avfallsfraksjoner som det er innført egne innsamlings- og mottaksordninger for. Abonnenten er også ansvarlig for å levere avfallsfraksjonene til de mottaksordninger (returpunkter/gjenvinningsstasjoner) eller innsamlingsordninger som er etablert.

§ 5.Kommunens plikter

Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig, hygienisk forsvarlig og effektivt tilbud for å kunne bli av med sitt husholdningsavfall, herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet.

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall (under 400 kg/år).

§ 6.Avfall fra andre virksomheter

Virksomheter med annet avfall enn husholdningsavfall skal selv sørge for og bekoste oppsamling og transport av dette avfall til offentlig godkjent avfallsbehandlingsanlegg eller til sorterings-/gjenvinningsanlegg.

Dersom virksomheten omfatter midlertidige eller permanente boliger, oppholdsrom o.l. er virksomheten abonnent på linje med vanlige husholdninger. Disse forskrifter gjelder da for virksomhetens husholdningsavfall. Virksomheten skal holde dette avfall klart atskilt fra annet avfall.

Virksomheten kan nektes å levere usortert avfall til offentlig behandlingsanlegg, dersom det foreligger sorterings- og gjenvinningsmuligheter som kan benyttes.

II. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 7.Type, størrelse av oppsamlingsutstyr

Det skal benyttes godkjent oppsamlingsutstyr med tilstrekkelig volum for aktuelle avfallsfraksjoner, og sikret mot skadedyr og hygieniske ulemper.

§ 8.Anskaffelse, renhold og fornyelse av oppsamlingsutstyr

ROAF besørger normalt anskaffelse, utsetting og fornyelse av oppsamlingsenhetene.

Abonnentene er ansvarlig for at enhetene ikke kommer bort, skades eller ødelegges.

Abonnentene er ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhetene, slik at det ikke oppstår hygieniske problemer.

Hvis abonnenten ikke følger eventuelle pålegg om renhold, kan kommunen utføre slikt renhold for abonnentens regning.

Abonnenter som selv eier beholdere eller containere vil ikke få nye før de må erstattes.

Unntak er avfallssuganlegg som må bekostes eller eies av abonnenten. Slike anlegg skal godkjennes av kommunen eller den kommunen bemyndiger.

§ 9.Felles oppsamlingsutstyr

Kommunen kan gi tillatelse til felles oppsamlingsutstyr for flere abonnenter.

§ 10.Plassering av beholdere

Beholdere på hjul opp til 240 liter kan plasseres opp til 5 meter fra kjørbar vei, men mot ekstra gebyr kan de plasseres opp til 20 meter fra kjørbar vei. Beholdere på 330 liter og 660 liter skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei dog ikke over 5 meter. Det gis mulighet til å plassere disse beholderne lenger bort fra kjørbar vei, men det må søkes om dispensasjon og betales for ekstra henteavstand. Beholder skal kunne trilles uhindret på fast underlag, og om vinteren skal det være ryddet for snø og eventuelt strødd.

§ 11.Definisjon av kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes gjennomgående vei og blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold maksimum 1:10, bredde og styrke til 8 tonns akseltrykk for å tåle et renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være grener eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en privat vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

§ 12.Bruk av oppsamlingsutstyr

Oppsamlingsutstyr må kun brukes til oppsamling av det husholdningsavfallet som omfattes av disse forskriftene. Oppsamlingsenheter til bestemte avfallsfraksjoner skal kun benyttes til disse. Oppsamlingsenhetene skal ikke overfylles, og de må ikke pakkes fastere med avfallet enn at de lett kan tømmes. Abonnenter som enkelte ganger kan ha behov for større tømmekapasitet kan benytte de tilleggstjenester kommunen tilbyr.

I oppsamlingsenhetene skal det ikke legges flytende avfall, varm aske, stein, bygningsavfall, selvantennelige eller etsende stoffer, bilbatterier, sprøytespisser, olje o.l. Skarpe gjenstander tillates lagt i beholderne, men skal pakkes inn forsvarlig

Fuktig avfall, f.eks. matavfall, skal alltid være pakket inn slik at tilsøling av beholderne unngås. Avfallsfraksjoner som det er etablert sentrale mottaksstasjoner for, skal leveres til disse.

§ 13.Innsamling av husholdningsavfall

Den som samler inn avfallet, er bare pliktig til å ta med avfallet fra de avtalte oppsamlingsenheter. De ulike avfallsfraksjoner avhentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes for den enkelte avfallsfraksjon og slik at det ikke oppstår hygieniske problemer. Endringer i hyppighet og tømmedager skal kunngjøres og meddeles de enkelte abonnenter i god tid. Forøvrig skal innsamlingen utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand.

§ 14.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Nittedal kommune om hjemmekompostering av biologisk avfall (mat og hageavfall). De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret - i samsvar med gjeldende betalingsregulativ med prisdifferensiering - såfremt abonnenten ikke legger bioavfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en oppsamlingsenhet som godkjennes av Nittedal kommune. Abonnenten må selv anskaffe oppsamlingsenhet. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Nittedal kommune skal følges, og det kan bli utført kontroll med at kontakten etterleves.

§ 15.Felles oppsamlingsutstyr

Kommunen kan gi tillatelse til eller påby oppsamlingsutstyr felles for flere abonnenter, herunder avfallssug.

§ 16.Egen levering av avfallsmateriale

Abonnentene kan uten tilleggsgebyr levere nærmere bestemte sorterte avfallsmaterialer til dertil etablerte innsamlings- og gjenbruksstasjoner. Gjenbruksstasjonene skal også kunne motta blandet avfall fra abonnentene mot gebyr.

III. Renovasjonsgebyrer

§ 17.Gebyrer

Abonnenten skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen.

Det årlige renovasjonsgebyret fastsettes av kommunen. Det kan fastsettes differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de fremmer sortering, gjenvinning og effektiviteten i renovasjonssektoren.

§ 18.Innkreving, renter

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 5-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder regler i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 19.Klage

Vedtak etter disse forskrifter fattes av teknisk styre og kan påklages til formannskapet.

§ 20.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 21.Forhold til helseforskrifter

Helse- og sosialstyret skal godkjenne den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning.

§ 22.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 30. april 2001.