Forskrift om vedtekt for sikring av renovasjonsspann og avfallscontainere i Stavanger sentrum og i kommunale bygninger, Stavanger, Rogaland.

DatoFOR-2001-10-01-4687
Publisert
Ikrafttredelse31.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§3, FOR-2002-06-26-847-§8-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om sikring av renovasjonsspann, Stavanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stavanger bystyre 1. oktober 2001 med hjemmel i lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v., jf. nå lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 3 og forskrift 5. juli 1990 nr. 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn, jf. nå forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2.

I

1.Gyldighetsområde
a)Vedtektene gjelder for sentrumsnære områder. Sentrumsnære områder defineres som området begrenset av Uelandsgata, Løkkeveien, Madlaveien (til Bergelandstunnelen), Bergelandsgata, Stiftelsesgata, Kongsteinsgata, Pedersgata og Langgata.
b)Bestemmelsene gjøres også gjeldende for alle skoler, barnehager og bydelshus i Stavanger kommune.
2.Utførelse
a)Renovasjonsspann og avfallscontainere i nevnte områder skal utføres i metall eller annet ubrennbart materiale som anses som likeverdig.
b)Bestemmelsene gjelder også for spann eller containere som oppbevares innendørs.
3.Trygghet og ferdsel

På eller ut mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, må ingen uten politiets tillatelse anbringe avfallscontainer som medfører fare for eller er til hinder for fri ferdsel, jf. også § 7 i Stavanger kommunes politivedtekt.

4.Låsing
a)Spann og containere i nevnte områder skal være utstyrt med låsbart lokk. Det er abonnent, kunde eller bruker som er ansvarlig for at spann/container er låst.
b)Spann/container som oppbevares innendørs i låst rom, trenger ikke være låst, men skal låses dersom det settes ut for avhenting/tømming.
c)Avfallscontainer f.eks. på byggeplasser, kan stå åpne i vanlig arbeidstid, men skal låses ved arbeidstidens slutt.
d)Avfallscontainere som kun benyttes på dagtid og som fjernes etter normal arbeidstid, trenger ikke låses.

II

Forskriften trer i kraft 31. mars 2007.