Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-10-03-1651
PublisertII 2002 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2005-12-14-1796
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, LOV-2012-03-16-12, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort24.01.2002
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 3. oktober 2001 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 (se nå lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunal vass- og avløpsanlegg § 5) og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endret 14 des 2005 nr. 1796.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11, kommunale vann- og avløpsgebyrer med kommentarer.
3.Forskrift av 3. oktober 2001 nr. 1651 om vann- og avløpsgebyrer i Vefsn kommune (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:

Gebyrregulativ,

Kommentar til forskriften,

Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser),

Bestemmelser for bruk av vannmåler.

0endret ved forskrift 14 des 2005 nr. 1796.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Boenhet:

En boenhet består av ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet).

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter; Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS-3940. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester.

Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

0endret ved forskrift 14 des 2005 nr. 1796.
§ 4.Rettigheter og plikter

Abonnenten har krav på:

-vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt vanntrykk som beskrevet i «Normalreglement for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser» utgitt av Kommuneforlaget.
-sikker bortledning og rensing av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk og som ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på abonnentens eiendom reduksjon i vann- og avløpsgebyret dersom tjenestene over tid ikke tilfredsstiller lovpålagt kvalitet, mengde eller trykk.

Abonnenten plikter å:

-betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer innrette seg etter kommunens Tekniske og Administrative bestemmelser.

Kommunen har krav på å:

-få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget
-kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som leverandør på en god måte.

Kommunen plikter å:

-levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet
-informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnentene.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 5.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 6.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret differensieres etter boareal i henhold til NS-3940, -20% for boliger. Eiendommer til og med 300 m² betaler et minimumsgebyr. Eiendommer over 300 m² betaler minimumsgebyret samt en arealpris på overstående areal.

Alle abonnentene i en brukerkategori betaler like stort engangsgebyr for tilknytning (fast beløp og/eller pr. m² ) og skal betales ved første gangs tilknytning.

De som kommer over minimumsarealet, m² bruksareal, skal betale et ekstra gebyr ved utvidet areal.

I områder der utbygger/eiendom har betalt alle kostnadene med hovednettet, blir gebyret satt til 1/3 av engangsgebyret.

Abonnenter som far uforholdsmessige store kostnader med å tilknytte seg kommunens nett, kan etter skriftlig søknad og særlige grunner få endret engangsgebyret til redusert sats.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Det kan fastsettes avvikende engangsgebyr for tilknytning dersom kommunen påføres ekstra høye eller lave kostnader ved etablering av tjenesten.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler: 

Abonnementsgebyr og Forbruksgebyr 

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med det halvåret (1. januar eller 1. juli) etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter vannforbruket og/eller antall boenheter. Gebyret blir beregnet ved at et grunnbeløp multipliseres med en fast faktor avhengig av forbruk og boenheter.

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet. 

Forbruksgebyr

Større eiendommer med over 230 m² i bruksareal betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ / m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 9.

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 8.Bruk av vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle medgåtte kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 11.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer. Abonnementsgebyret betales også à konto fordelt over 2 terminer. À konto-beløpene blir basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto-beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning dersom. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen. Forskriftene utøves på vegne av kommunen av rådmannen.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002 og erstatter gjeldende forskrift vedtatt av kommunestyret i 1977.