Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i indre Oslofjord, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-2001-11-22-1701
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelFOR-1998-06-12-663-§5, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1903-06-09-7-§1, LOV-1903-06-09-7-§114 FOR-1979-10-12-1
Kunngjort05.06.2003
KorttittelForskrift om kloakkutslippsforbud, Nesodden

Fastsatt av Nesodden kommune 22. november 2001 med hjemmel i forskrift av 12. juni 1998 nr. 663 om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder § 5, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 1, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 og § 114 nr. 4, jf. delegeringsvedtak av 12. oktober 1979 nr. 1.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder alle skip inkl. fritidsfartøy med toalett innenfor Nesodden kommunes grense.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1.Skip: Ethvert fartøy, herunder lektere, flyttbare plattformer under forseiling og fritidsfartøy.
2.Kloakk:
2.1Utslipp fra enhver form for toaletter.
2.2Utslipp fra rom som benyttes til medisinske formål (skipsapotek, skipshospital mv.)
3.Gråvann: Utslipp av vaskevann o.l.
§ 3.Ansvar

Skipets fører er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 4.Forbud mot utslipp

Det er forbudt å slippe ut kloakk i sjøen fra skip inkl. fritidsfartøy som har toalett. Forbudet gjelder fra 1. mai 2003. Forbudet omfatter ikke utslipp av gråvann.

§ 5.Unntak

Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra forskriften.

§ 6.Forurensningsgebyr

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak i medhold av denne forskriften blir gjennomført, kan Sjøfartsdirektoratet eller den Miljøverndepartementet bemyndiger fastsette forurensningsgebyr til staten i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall § 73, eller tvangsmulkt i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 124.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter eller fengsel i inntil 4 måneder eller begge deler etter Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 427.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2003.