Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-2001-12-03-1666
PublisertII 2002 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-01-1472
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort31.01.2002
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Alta

Fastsatt av Alta kommunestyre 3. desember 2001 i med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester Alta kommune leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens vann- og avløpsabonnenter.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Beregnet areal (BA):

Beregnet areal (BA, se Husbankens arealregler i HB 7.B.1.2) fremkommer ved å multiplisere bruksarealet (BRA) med beregningsfaktoren for arealet. Beregningsfaktorene er:

-Kjellerplan: 0,2
-Underetasjeplan: 0,5
-Loftsplan: 0,3
-Hovedareal: 1,0 

Bruksareal (BRA):

Bruksareal (BRA, se NS-3940) omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

Ved næringsbygg gjelder begrepet bygning i stedet for bolig. 

Bruksendring:

Med bruksendring menes her endring mellom type enhet. Dette omfatter i boenhet og nærings-/offentlig enhet, i tillegg til fritidsbolig/hytte. 

Bygning:

En bygning er registrert med eget bygningsnummer og bygningstype i GAB-registeret. 

Enhet:

En enhet i denne forskriften betyr enten en boenhet eller en nærings-/offentlig enhet som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Enhetene finnes i GAB-registeret.

-En boenhet er en selvstendig bolig som:
-består av ett eller flere rom, utenom kjøkken, og
-er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og
-har egen adkomst til rommet/rommene uten av en må gå gjennom en annen bolig.

Utdyping er gitt i «Veiledning for tildeling av Bolignummer» utgitt av Statens kartverk.

-En nærings-/offentlig enhet er definert som en bygning med bygningstype i GAB-registeret (bygningstype fra og med 200) bortsett fra boligbyggene (bygningstype opptil 199). 

Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Boenhet regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Hybel:

Rom med egen inngang hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom en annen bolig. 

Hybelbygg:

Bygg regulert/godkjent som bygning for bofellesskap med bygningstype 150-159 i GAB. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Vanningsanlegg til landbruksformål:

Vanningsanlegg til landbruksformål skal normalt ikke tilknyttes kommunalt nett. Driftsansvarlig kan i særlige tilfeller likevel gi enkelte anlegg tillatelser i begrensete tidsrom. Ved bruk av slike vanningsanlegg skal forbruket knyttes til vannmåler. 

Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr
-Årsgebyr fordelt på abonnementsgebyr og forbruksgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler.

Kommunens faste kostnader dekkes av tilknytnings- og abonnementsgebyrene for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Kommunens variable kostnader dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes

§ 5.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret betales for hver bygning som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Tilknytningsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyr skal beregnes fra første terminforfall etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Årsgebyr beregnes bare for bygninger som er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 7.Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal betales av alle abonnenter. Abonnenter med mer enn to enheter skal betale et abonnementsgebyr per enhet. Hybler i hybelbygg skal betale 1/4 abonnementsgebyr.

Størrelsen på abonnementsgebyret fremkommer i gebyrregulativet.

§ 8.Forbruksgebyr

Abonnentene betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ eller etter stipulert forbruk basert på beregnet areal (BA), en stipuleringsfaktor [m³ /m² ] og en kubikkpris [kr/m³ ].

Nærings-/offentlige enheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og en kubikkpris [kr/m³ ]. Forbruket måles med installert vannmåler.

For hytter og fritidsboliger beregnes stipulert forbruksgebyr basert på en redusert brukstid. Forholdstallet defineres i gebyrregulativet.

Kubikkpris [kr/m³ ] og stipuleringsfaktor [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette er gitt i § 10.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Abonnenter som skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) forbruk, men som ikke har installert vannmåler, skal avregnes basert på stipulert areal (BRA) inntil vannmåler er installert.

Der korrekt areal ikke foreligger, kan kommunen anslå arealet inntil dette er registrert.

Hvis en abonnent har flere gebyrpliktige boligbygninger på eiendommen, kan forbruksgebyret beregnes etter faktisk (målt) forbruk for noen bygninger og etter stipulert forbruk for de resterende bygningene.

§ 9.Leie av vannmåler

Kommunen skal eie vannmålerne. For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

§ 10.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner i vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 11.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

Det betales ikke tilknytningsgebyr ved midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Tilknytningsgebyr betales dersom tilknytningen opprettholdes ut over kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr i henhold til det som fremkommer av gebyrregulativet. Avregningen gjøres i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre feil eller mangler ved abonnentens drikkevanns-, avløps- eller andre sanitæranlegg innen angitt frist.

Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om utbedring innen angitt frist kan kommunen sørge for å iverksette tiltakene på abonnentens regning. Ubebodd eiendom kan kreves frakoblet.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning eller ved frist som er angitt på faktura.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over to terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over to terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Målerleie forfaller til betaling på 1. termin.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen har mottatt melding om at anboringspunkt er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. Kostnader ved frakobling og tilkobling dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen etter delegering fra kommunestyret.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter denne forskrift er enkeltvedtak som følger forvaltningslovens kapittel IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningsloven kapittel VII.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 17.Andre bestemmelser

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av denne forskrift samt blant annet følgende lover og forskrifter, lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner:

-Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
-Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
-Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alta kommune (dette dokumentet).
-Gebyrregulativ for Alta kommune.
-Bestemmelser for bruk av vannmålere.
-Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
-Forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg.
-Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
-Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77.
-Normalbestemmelser for rørleggere.
§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002.