Forskrifter for kommunale avgifter/gebyrer, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2001-12-13-1652
PublisertII 2002 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70-§2, LOV-1987-06-05-26, FOR-1998-01-15-33, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort24.01.2002
KorttittelForskrifter for kommunale avgifter/gebyrer, Hol

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hol kommunestyre 13. desember 2001 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34 og § 52a, plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3, forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer § 2, lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. jf. forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7.

I

Hol kommune har fastsatt forskrifter om kommunale avgifter/gebyr på følgende områder:

-renovasjonsavgift
-slamgebyr
-gebyr for avløpsanlegg
-vann- og kloakkavgifter
-feieavgift
-gebyr etter plan- og bygningsloven
-gebyr for saksbehandling etter lov om eierseksjoner.

II

Forskriftene gjelder fra 1. januar 2002 og kan fås ved henvendelse til Hol kommune, teknisk etat, 3576 Hol.

Satsene vil bli lagt ut på Hol kommunes internettside: http://www.hol.kommune.no.