Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-2001-12-18-1631
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold.
HjemmelFOR-2000-04-12-352-§9, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort16.01.2002
KorttittelForskr. om gebyr for mindre avløpsanlegg, Moss

Fastsatt av Moss bystyre 18. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner

Gebyrpliktig:

-Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller omgjøring av utslippstillatelse.
-Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Avløpsanlegg:

Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE) i EUs avløpsdirektiv, tilsvarer 1520 norske PE. 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Personenhet (PE):

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse,
-endring/omgjøring av utslippstillatelse.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (årsgebyr)

Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene. Evt. analyseutgifter tillegges kontrollgebyret.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er mottatt, med forfall etter 30 dager. Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av bystyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegasjonsvedtak.

§ 8.Klage

Vedtak fattet etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages av sakens parter til Moss kommune innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2002.