Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alstahaug kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-12-19-1685
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2004-02-02-311
EndrerFOR-1995-04-26
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort14.03.2002
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Alstahaug

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre 19. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endret 2 feb 2004 nr. 311.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Bestemmelser for bruk av vannmåler.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Boenhet:

En boenhet består av ett eller flere rom, utenom kjøkken, og er bygd eller ombygd som helårsbolig for en eller flere personer, og har adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS-3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via en felles privat stikkledning. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte: 

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

§ 4.Rettigheter og plikter

Abonnenten har krav på:

-vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt vanntrykk som beskrevet i «Normalreglement for sanitæranlegg, administrative & tekniske bestemmelser» utgitt av Kommuneforlaget.
-sikker bortledning av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk.
-reduksjon i vann- og avløpsgebyret dersom tjenestene over tid ikke tilfredsstiller lovpålagt kvalitet, mengde eller trykk. 

Abonnenten plikter

-å betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer.
-å innrette seg etter kommunens tekniske og administrative bestemmelser. 

Kommunen har krav på

-å få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget.
-å kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som leverandør på en god måte. 

Kommunen plikter

-å levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet.
-å informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnentene.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 5.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for bruk av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 6.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret differensieres etter om det er betalt for opparbeiding av kommunale anlegg (betalt refusjon) eller ikke for eiendommen.

Engangsgebyret skal betales ved nybygg og ved utvidelse av eksisterende bolig hvor utvidelsen medfører økt antall boenheter. For satsene vises det til gebyrregulativet.

Størrelsen av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Fritidshus som ikke er regulert/godkjent til dette, kan etter søknad bli beregnet etter gebyrsatser for fritidsbolig/hytte forutsatt at fritidsboligen ligger i uregulert strøk og ikke benyttes mer enn 6 md. i året. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter antall boenheter for boliger, og etter vannforbruk for næringsvirksomhet.

For bolig med maks. en utleieboenhet beregnes abonnementsgebyr som for en boenhet (Eks. bolig med sokkelleilighet).

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer og offentlig virksomhet.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. For hytter/fritidsboliger betales det halv sats av abonnementsgebyr for bolig. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Helårsboliger betaler etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, pr. boenhet, ev. etter faktisk (målt) vannforbruk, og pris pr. m³ .

Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 9.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 8.Eie av vannmåler

Abonnenten skal stå som eier av vannmålerne. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for innkjøp og installasjon dekkes direkte av abonnenten. Drift, avlesning, administrasjon m.m. i forbindelse med vannmålere, dekkes av vannmålergebyret. Pris for bruk av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning kan gis for inntil samme periode som midlertidig tillatelse blir gitt for det aktuelle bygget/anlegget etter Plan- og bygningsloven. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 11.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Etter plan- og bygningsloven § 89 plikter abonnenten å utbedre egne ledningsanlegg (private vann- og avløpsledninger) innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 116a.

Det kan fastsettes at tvangsmulkt løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som et engangsbeløp.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning dersom ny tilknytning skjer innen 5 år. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

0Endret ved forskrift 2 feb 2004 nr. 311.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen. Forskriften utøves på vegne av kommunen av rådmannen.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002 erstatter forskrift av 26. april 19951 om vann- og avløpsgebyr.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.