Forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-2002-01-24-238
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse24.01.2002
Sist endretFOR-2015-12-17-1883
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§9, LOV-1987-06-05-26-§28, FOR-1988-01-15-33
Kunngjort14.03.2002
KorttittelForskrift om feiing og fyringsanlegg, Askøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Askøy kommunestyre 24. januar 2002 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 9 og § 28 og forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1883.

I

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Feiing skal utføres minst hvert 4. år. 

Tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, i henhold til § 3-1 bokstav b, skal foretas minst hvert 4 år. Brannsjefen kan bestemme at tilsyn kan foretas hyppigere. 

Behovsprøvet feiing:

Feiing skal foretas så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Det skal tas hensyn til at det er stor ulikhet mellom feierbehov i boliger med ildsteder for fast brensel som hovedoppvarmingskilde, og boliger med elektrisitet eller olje som hovedoppvarmingskilde. 

Minstekrav:

Feiing og tilsyn skal utføres minst hvert fjerde år.

For Askøy kommune vil dette medføre at hver bebodde bolig skal ha besøk av feiervesenet minst annet hvert år, i form av feiing eller tilsyn med fyringsanlegget.

For fritidsboliger er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing eller tilsyn etter behov. 

Avgifter:

Avgifter for feiertjenesten skal dekke kostnadene for den kommunale ytelsen.

Kommunestyret fastsetter den årlige regulering av feieavgiften. 

Avgift ved ikke utført feiing:

Avgiftsplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsynet er gjennomført, men gjelder for feierperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted. 

Avgift kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført dersom:

-Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
-Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, eller lagt forholdene tilrette for adkomst til fyringsanlegget.
-Kommunen/brannvesenet har etablert ordning med periodevis innkreving av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan. 

Avgiftsfritak:

Det er fritak for avgiftsplikt for boliger som ikke har installert ildsted.

I tilfeller der bolig blir stående tom som følge av dødsfall, eller at eier/bruker flytter på institusjon, kan fagsjef gi fritak for feieavgift i en periode på inntil ett år. 

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette brannvesenet om

-at fyringsanlegget ikke er i bruk.
-at det ønskes fritatt for feiing.
-å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming. 

Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1883.

II

Forskriften trer i kraft straks.