Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Tønsberg, Borre (Horten), Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold.

DatoFOR-2002-02-07-367
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse07.02.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg, Borre, Horten, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold.
HjemmelFOR-1998-01-14-47, LOV-1971-05-21-47
Kunngjort25.04.2002
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelDelegering vedr. oppbevaring av propan, Vestfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 7. februar 2002 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk.

I

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres kommunene Tønsberg, Borre, Nøtterøy og Tjøme ved Vestfold Interkommunale Brannvesen myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

II

Delegeringen trer i kraft straks og gjelder inntil videre.