Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2002-03-18-1876
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse24.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2000-04-12-352-§9
Kunngjort24.04.2003
KorttittelForskr. om gebyr for avløpsanlegg, Nord-Aurdal

Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 18. mars 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder saksbehandling av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs.. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

Gebyrpliktig for saksbehandling er den eller de som søker om utslippstillatelse eller omgjøring av utslippstillatelse eller leverer melding etter lokal forskrift. 

Avløpsanlegg:

Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE). 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, bad, vaskerom eller lignende. 

Personenhet (PE):

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring/omgjøring av utslippstillatelse
-melding etter lokal forskrift.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad/melding om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknad/melding skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden/melding avslått, betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for innbetaling av gebyrene. Kommunen sender melding om saksbehandlingsgebyr når søknad om eller melding etter lokal forskrift er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensingsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak.

§ 7.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter § 5 i denne forskrift skal partene informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 8.Ikrafttredelse.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.