Forskrift om renovasjon, tømming av slamavskillere, og åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-2002-03-21-1877
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse24.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort24.04.2003
KorttittelForskrift om renovasjon m.m, Karlsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 21. mars 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre en miljømessig god, hygienisk og økonomisk forsvarlig renovasjonsordning i Karlsøy kommune i henhold til avfallsplan, samt å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenninga av avfall i småovner.

Forskriften er fastsatt av Karlsøy kommunestyre under sak 0019/02 den 21. mars 2002 i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, jf. Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001.

§ 2.Virkeområde

Kommunal renovasjon omfatter de områder som kommunestyret til enhver tid bestemmer. Enhver bebygd eiendom i området hvor tvungen renovasjon er gjort gjeldende, er pliktig til å ha en av kommunen godkjent ordning for tømming av forbruksavfall og slam fra renseanlegg, slamavskillere mv. mot de avgifter som til enhver tid gjøres gjeldende av kommunen. Næringseiendommer kan velge transportør og leveringssted av sitt avfall. Det forutsettes at transportør og mottak har nødvendige konsesjoner og tillatelser.

Forskriften gjelder også ubebygget eiendom når det på disse foregår avfallsskapende virksomhet som f.eks. utstillinger, sports- eller andre arrangement. Videre gjelder forskriften for havner og permanente kaier og fortøyningsanordninger for fartøy samt for ferger i riks- og fylkesveisamband.

Eiendommer som er bebygd, men som verken er bebodd eller brukes, omfattes ikke av renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning.

Ekstra avfall: Avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av dødsbo, samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke kan leveres gjennom vanlig innsamlingsordning.

Fritidseiendom/-bebyggelse: Bygning som benyttes (bebos) mindre enn 3 måneder pr. år.

Forbruksavfall: Vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar o.l.

Inert avfall: Avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Oppsamlingsenhet: Stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.

Produksjonsavfall: Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Risikoavfall: Biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander som spisser og skalpeller.

Spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.

Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Kommunen skal samle inn forbruksavfall/husholdningsavfall og tømme slamavskillere mv. som omfattes av denne forskriften. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen. Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av kommunens renovasjonsordning. Ordningen skal omfatte alle boligeiendommer samt hytter og fritidseiendommer. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette ikke er spesielt bestemt, kfr. § 27.

§ 5.Produksjonsavfall

Produksjonsavfall skal transporteres og leveres til godkjent behandlingsanlegg/deponi. Størrelse og type innsamlingsbeholdere for slikt avfall skal bestemmes i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med transportør og behandlingsanlegg/deponi.

§ 6.Inert avfall

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet. Slike masser kan deponeres på godkjente steder.

§ 7.Spesialavfall

Disse forskrifter omfatter spesialavfall innenfor alle spesialavfallsgrupper og med mindre mengde enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. § 10 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 nr. 362. Spesialavfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale containermottak i mindre mengder eller kommunens avfallsmottak.

§ 8.Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester

Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene. Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek.

§ 9.Forbrenning av avfall - private fyllplasser

Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon fra forurensningsmyndighetene.

§ 10.Sortering og resirkulering av avfall

Kommunen bestemmer hvilke typer avfall som skal kildesorteres, og hvilke avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere. Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og økonomisk forsvarlig.

§ 11.Kommunes ansvar og plikter

Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Kommunen har ansvar for at innsamlinga utføres på slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallsbeholdere skal behandles hensynsfullt og skal forlates i lukket stand. Der kunden har hensiktsmessig festeanordning for dunken, skal renovatøren forlate dunken festet i denne. Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag.

Kommunen har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet kommunens ansvar og eiendom.

Kap. 2. Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

§ 12.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 13.

§ 13.Unntak fra forbudet
a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)St. Hansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket.
§ 14.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 12 etter søknad.

§ 15.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

Kap. 3. Innsamling av forbruksavfall

§ 16.Abonnentens ansvar

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av kommunen. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til eiendommen.

Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal være så rent som mulig.

Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har tilstrekkelig kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved behov.

§ 17.Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Abonnenten må selv anskaffe og sørge for vedlikehold av oppsamlingsenhet for restavfall. Kommunen er ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold, med unntak av renhold, av oppsamlingsenhet for våtorganisk avfall.

Abonnenten svarer for all skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter.

Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter samråd med renovatør.

§ 18.Plassering av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten for restavfall skal plasseres lett tilgjengelig på et fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom. Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til kjørbar veg ikke overstiger 15 meter. Kommunen kan godkjenne en lengre avstand. Abonnenten vil da måtte betale et ekstra gebyr, avhengig av hvor langt det er utover den fastsatte maks. avstand.

Oppsamlingsenhet for våtorganisk avfall skal til tømmedagen være plassert lett tilgjengelig i avstand 0-5 meter fra kjørbar veg. Eldre/uføre kan søke kommunen om dispensasjon fra bestemmelsene om henteavstand på 0-5 meter.

For begge oppsamlingsenhetene gjelder det at adkomsten vinterstid skal være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd.

§ 19.Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Vekten må ikke overstige 20 kg. Oppsamlingsenheten må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av disse forskrifter.

Skarpe gjenstander, sot, aske o.l. må behandles særskilt etter § 23 eller etter særskilt informasjon. Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt.

§ 20.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og ev. snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd. Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering ikke kan foretas, må kommunen varsles umiddelbart. Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller.

§ 21.Tømming av oppsamlingsenheten

Den som samler inn er bare pliktig til å ta med avfall som er lagret i oppsamlingsenheten (matavfall), og en sekk restavfall annenhver uke sammen med ev. utvidet abonnement og ubegrenset antall ekstrasekker. Avfallet skal hentes rutinemessig.

Et vanlig kundeforhold for husholdningene gjelder innsamling av avfall (tømming av avfallsbeholder for matavfall og innsamling av sekk for restavfall) hver uke på faste dager, 52 ganger i året, jf. tømmeplan. Kunden får levere en ordinær sekk restavfall annen hver uke. Renovatøren tømmer beholderen, og setter den tilbake, ev. i liggende stilling dersom værforholdene tilsier det. Dersom kunden har tilfredsstillende festeanordning innenfor henteavstand, skal renovatøren påse at beholderen forlates festet i denne.

§ 22.Avfall som samles inn ved egne innsamlingsordninger

I avfallsbeholderne hos husholdningene skal det ikke legges løst (uemballert) eller flytende avfall, jernskrot, glass, aske, trekubber, stein, jord, bygningsavfall, eksplosive, selvantennelige, etsende eller smittefarlige stoff. Disse skal leveres i egne containere som er plassert lokalt, eller i containermottak i kommunen, ev. direkte til mottaksanlegg/deponi.

Fritidsabonnenter får utlevert nøkkel og leverer avfallet i låste containere satt opp spesielt for dette formålet.

For næringslivet gjelder spesielle regler, jf. forurensningslovens § 32.

§ 23.Ekstra avfall - «grovavfall»

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på godkjent deponi eller til lokale containermottak eller grovavfallsaksjoner i kommunen. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på mottakssteder iht. den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, rydding av dødsbo, o.l. kan også leveres på samme mottak eller aksjoner mot betaling iht. prisregulativ.

§ 24.Hjemmekompostering

Kompostbingen skal være av en type som er egnet til «varmkompostering».

Husstander som komposterer får redusert avgift tilsvarende besparelsene i renovasjonsutgiftene (jf. kommunestyrevedtak 97/02).

Det skal opprettes skriftlig avtale mellom eieren og kommunen før eieren kan få redusert abonnementet. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av kommunen. Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra abonnenten. Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet kompostering i et halvt år. Dersom komposteringen ikke utføres iht. forskrift, kan kommunen si opp avtalen med 3 måneders varsel.

Gårdsbruk trenger ikke spesielt komposteringsutstyr for å få godkjent hjemmekompostering dersom organisk matavfall fra husholdningen behandles sammen med organisk avfall fra gårdsdrifta (jf. kommunestyrevedtak 0019/02).

Kap. 4. Tømming av slam fra slamavskiller

§ 25.Abonnentens og tømmerens rettigheter og plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser mv. fjernes av abonnenten før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Kommunen plikter å varsle ved kunngjøring gjennom lokale aviser eller på annen betryggende måte når tømmingen skal finne sted. Tømmingen skal utføres på slik måte at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes og ev. låses. Tømming foretas fortrinnsvis vår, sommer og høst.

§ 26.Tømmerutiner

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst en gang annet hvert år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert fjerde år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter avtale, minst en gang hvert år.

Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming må det betales tilleggsgebyr.

Kap. 5. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser

§ 27.Abonnementstyper for husholdninger

Husholdninger blir registrert med et standard husholdningsabonnement. Husholdninger som produserer mye avfall kan be om utvidet abonnement eller kjøpe ekstrasekker. Husholdninger får utdelt 26 sekker for restavfall og 120 poser for matavfall, en gang i året.

Utvidet abonnement beregnes med antall halvdeler av et standard husholdningsabonnement, og betales ut fra dette.

Ekstrasekker er grønne sekker merket «Ekstrasekk» hvor alle utgifter (innkjøp av sekk, innlasting på bil, transport til deponi, betaling til deponi, administrasjon) er inkludert i prisen. Abonnenten kan levere ubegrenset antall ekstrasekker.

Fritidsboliger blir registrert med et standard fritidsabonnement. Dette er 1/3 av standard husholdningsabonnement. Fritidsboliger som produserer mye avfall kan be om utvidet abonnement. Fritidsboliger får utdelt 26 sekker for restavfall, ev. 52 mindre sekker, en gang i året.

Eiere av fritidsboliger som er registrert med husholdningsabonnement i kommunen blir også registrert med fritidsabonnement (jf. kommunestyrevedtak 0087/02).

Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnentene.

Abonnementene skal betales etter de satser som framgår av gebyrregulativet.

§ 28.Endringer i kundeforhold

Eieren har plikt til å la alle bruksenheter (hovedbolig og samtlige utleieenheter) på eiendommen registrere.

Eieren har plikt til å sende skriftlig melding til kommunen ved flytting, navne- og adresseendring, endring av abonnementstype og andre forhold som har innvirkning ved fastsetting av renovasjonsgebyret.

Endringer i abonnementsforhold vil registreres pr. 15. februar, 15. mai, 15. august eller 15. november. Meldinger om endringer som kommer før en av nevnte tidspunkt, vil bli registrert som gyldig fra første endringsdato.

§ 29.Betalingsbetingelser og gebyrets størrelse

Kommunen gir forskrifter om gebyrenes størrelse.

a)Avfall
1.Abonnenten skal betale et fast årlig gebyr. Gebyr betales også ved levering av avfall som ikke inngår i den faste renovasjonsordningen.
2.Gebyr skal også betales ved levering av avfall på miljøstasjon eller behandlingsanlegg.
3.Ved avtale om hjemmekompostering betales redusert gebyr.
b)Slamavskillere
1.Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Det skal betales gebyr i tillegg til årlig gebyr ved ekstraordinær tømming.
2.Alle boligeiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller betaler like stort gebyr.
3.Fritidsbebyggelse med toalett tilknyttet slamavskiller betaler halvparten av gebyret som nevnt i pkt. 2.
4.For tømming utenom tur, eller av tette tanker, betales det pr. tømming, jf. gebyrregulativet.
5.For eiendommer med offentlige bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal gebyret variere med tankens volum målt i kubikkmeter. Eiendom med slamavskiller inntil 4 m³ våtvolum, betaler samme gebyr som boligeiendommer med fast bosetting. Eiendom med slamavskiller over 4 m³ våtvolum, betaler gebyr etter m³ våtvolum. Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ.
6.Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre avløpsvannet gjennom slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr. Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av kommunen eller den kommunen bemyndiger.
§ 30.Innkreving av renter

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 31.Ansvarsforhold

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: Forskrifter, vedtekter, gebyrregulativ, samt de forhold som inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger. Tjenester som omfattes av gebyrregulativ faktureres av kommunen, jf. § 29.

§ 32.Endringer i forskriften

Denne forskriften er vedtatt av Karlsøy kommunestyre. Endringer i forskriften kan bare vedtas av kommunestyret.

§ 33.Klage

Vedtak som er fattet av Teknisk utvalg i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret. Vedtak som er fattet av kommunestyret kan påklages til Fylkesmannen.

§ 34.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningslovens § 78.

§ 35.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøring.