Forskrift om åpen brenning av avfall i småovner, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2002-04-24-486
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort29.05.2002
KorttittelForskrift om avfallsbrenning, Søgne

Fastsatt av Søgne kommune 24. april 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller
c)fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn i bolig eller fritidsbolig,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)St. Hansbål,
f)ranke- og flatebrenning i jord- og skogbruket,
g)halm- og grassbrenning i jordbruket,
h)lyng- og grassbrenning på øyer og holmer som ledd i kultur- og naturskjøtsel.
§ 6.Dispensasjon

Planutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av planutvalget i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift vil medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2002.