Forskrift om vann- og avløpsavgifter, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2002-05-30-5009
Publisert
Ikrafttredelse30.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om VA-avgifter, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord bystyre 30. mai 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavagifter § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Oppheves ved forskrift 8 nov 2016 nr. 1315 (i kraft 1 jan 2017).

1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Lovgrunnlag

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt lokale forskrifter og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000
3.Forskrift om vann- og avløpsavgifter i Sandefjord kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Betalingsregulativ (vedtas hvert år av bystyret)
-Gjeldende sanitærbestemmelser for Sandefjord kommune
-Leveringsbetingelser for vann og betingelser for avløp
-Forskrifter for levering av vann til hytteområder og enkelthytter, m/kommentarer
-Tekniske bestemmelser for vannmålere

Betalingsregulativet (avgiftenes størrelse) vedtas hvert år av bystyret, og er en del av denne forskriften.

§ 1-2.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de avgifter og gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-3.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-4.

§ 1-4.Definisjoner
-Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

2. Vann- og avløpsavgifter

§ 2-1.Avgiftstyper vann- og avløp

Følgende avgiftstyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsavgift
-Årsavgift (abonnementsavgift og forbruksavgift)
-Vannmålergebyr
-Avgift for midlertidig tilknytning
§ 2-2.Engangsavgift for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsavgift betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Størrelsen på avgiften fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av betalingsregulativet.

§ 2-3.Årsavgift

Årsavgiften for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsavgift (fast del)
-forbruksavgift (variabel del).

Årsavgiften skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsavgift og forbruksavgift fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av betalingsregulativet. 

Abonnementsavgift

Abonnements avgiften kan differensieres etter brukerkategori (næring og bolig).

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort beløp.

-Abonnementsavgift for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og institusjoner.

-Kombinasjonsbygg (næring og bolig)

For eiendommer som benyttes både til næring og bolig betales en avgift for næring og en avgift for hver boenhet.

-Abonnementsavgift for bolig

Betales av øvrige boligabonnenter med en avgift pr. boenhet. 

Forbruksavgift

Næringseiendommer, institusjoner og offentlige virksomheter betaler forbruksavgift basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ .

Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige boligabonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk eventuelt etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog unntak § 2-4.

For boligabonnenter (der forskriften ikke krever vannmåler) kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksavgiften fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 2-4.Vannmålergebyr

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens tekniske bestemmelser for vannmålere.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Abonnenter som betaler vann- og avløpsavgift etter målt forbruk, skal betale ett vannmålergebyr pr. abonnent. Vannmålergebyrets størrelse fremkommer av betalingsregulativet, og dekker kommunens administrative kostnader.

§ 2-5.Avvik i årsavgiften

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksavgiften for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksavgiften for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i avgiftene.

§ 2-6.Midlertidig tilknytning

Kommunen kan kreve avgifter for vann eventuelt avløp med midlertidig tilknytning til nettet. Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen, eventuelt utbygger skal betale avgifter etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen på avgiften for næringsvirksomhet fremkommer av betalingsregulativet.

Det betales ikke engangsavgift for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester, eventuelt utbygger av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 2-7.Innbetaling av avgifter

Abonnenten (eier/fester) står ansvarlig for betaling av avgiftene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsavgift til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning.

Abonnementsavgift og forbruksavgift innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Avgift for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas normalt en gang pr. år. Forbruksavgiften betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk, eventuelt stipulert forbruk. Avregning skjer normalt på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsavgiften når avgiftspliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når en representant fra Sandefjord kommune har stengt og plombert vanntilførsel til eiendommen, Sandefjord kommune skal også godkjenne åpning av vanntilførsel. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsavgift for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. (Stengegebyr).

3. Avsluttende bestemmelser

§ 3-1.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. I henhold til forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre vannforsynings- og sanitæranlegg med angitt frist.

§ 3-2.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI. og kan påklages.

§ 3-3.Innkreving av avgifter

Forfalt krav på årsavgift er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1.

Avgiftene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Dersom årsavgift ikke er betalt innen 1 måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal abonnenten betale en tilleggsavgift (stengegebyr) som fremkommer av betalingsregulativet.

§ 3-4.Dispensasjoner

Kommunen kan dispensere seg fra forskriftens bestemmelser i særskilte tilfeller.

§ 3-5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. mai 2002.