Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjeldsund kommune, Nordland

DatoFOR-2002-06-05-4978
Publisert
Ikrafttredelse05.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2012-03-16-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjeldsund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tjeldsund kommunestyre 5. juni 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endret ved forskrift 5. oktober 2006.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 5. juni 2002 nr. 4978 om vann- og avløpsgebyrer, Tjeldsund kommune, Nordland (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår – Drikkevann/Avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Norm for installasjon av vannmålere.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Beregnet areal (BA):

Arealberegning skal følge NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger. Gebyr for helårsbolig beregnes etter beregnet areal (BA) etter Husbankens beregningsfaktor, andre etter NS 3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Tjenestedeklarasjon:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

For fritidsbolig/hytte dekker eier alle utgifter i forbindelse med tilkobling.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av beregnet areal (BA) i henhold til Husbankens beregningsfaktor, samt pris pr. m³ .

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av beregnet areal (BA) i henhold til Husbankens beregningsfaktor, samt pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 

§ 7.1. Generelt

Det skal tilrettelegges for installasjon av vannmåler i alle nye bygg.

Når måler er installert og eiendommen betaler etter målt forbruk kan abonnenten i ettertid ikke velge å betale etter stipulert forbruk. 

§ 7.2. Avlesing

Kommunen kan kreve at abonnenten selv leser av målerstanden og sender inn oppgave som grunnlag for avregning. Mangler måler avlesing kan kommunen fastsette et skjønnsmessig forbruk. 

§ 7.3. For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

Ved installasjon eller flytting av vannmåler betaler abonnenten for arbeid og vannmåleren.

Kommunen bestemmer type, plassering, størrelse og utskiftingshyppighet på måleren.

Montering kan bestilles hos godkjent rørlegger som anmelder installasjonen på vanlig måte.

Abonnenter med vannmåler betaler målegebyr.

Målegebyret dekker kommunens ekstrakostnader for abonnenter med vannmåler, så som avlesing, avregning, kontroll og øvrig kundekontakt. Husvannsmålere overtas av kommunen for drift og vedlikehold, samt rutinemessig utskifting.

Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kostnadene forbundet med dette belastes abonnenten.

Ved brudd på plombering kan det ilegges bot og vannforbruk skal stipuleres i perioden det er tvil om.

I tillegg til rutinemessig drift og vedlikehold av måleren kan kommunen eller abonnenten kreve tilleggskontroll av vannmåleren.

Kommunen skal etter skriftlig søknad akseptere kontroll av vannmåleren

Når det gjennomføres kontroll etter ønske fra abonnenten og kontrollen viser en feilavlesing på under 5 % av nominell vannføring, dekkes utgiftene til kontrollen av abonnenten.

Viser kontrollen an feilavlesing på minst 5 % utføres justering, eventuelt utskifting av måleren. Utgiftene dekkes av målerens eier.

Ved feil i målte mengder på 5 % eller mer beregnes vann- og avløpsgebyret for den perioden det er tvil om som gjennomsnitt av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått og nærmeste avlesningsperiode etter at feilen er utbedret.

For installasjon og bruk av målere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser og øvrig reglement.

Alle utgifter med arbeider som kan henføres direkte til eiendom i forbindelse med installering/demontering av måler belastes abonnenten direkte.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår-Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens tekniske bestemmelser, jf. I. generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over ... terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

§ 12.1. Manglende innbetaling og avstenging

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunekassereren, når kommunens medisinsk-faglig ansvarlig ikke motsetter seg det, stenge vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med stenging og åpning av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale en tilleggsgebyr.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 5. juni 2002.