Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold.

DatoFOR-2002-06-17-1896
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHobøl kommune, Østfold.
HjemmelFOR-2000-04-12-352-§9, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81
Kunngjort25.09.2003
KorttittelForskrift om gebyrer, mindre avløpsanlegg, Hobøl

Fastsatt av Hobøl kommunestyre 17. juni 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner
-Gebyrpliktig:
-Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller omgjøring av utslippstillatelse.
-Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg.
-Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann.
-Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE) i EUs avløpsdirektiv, tilsvarer 1520 Norske PE.
-Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.
§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-Melding om tiltak
-Søknad om samordning av tiltak.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse/melding om tiltak kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (årsgebyr)

Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene.

Ev. analyseutgifter tillegges kontrollgebyret.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret, eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak.

§ 8.Klage

Vedtak fattet etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages av sakens parter til Hobøl kommune innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2003.