Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-06-17-666
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse17.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2000-04-12-352-§9
Kunngjort04.07.2002
KorttittelForskr. om gebyrer for mindre avløpsanlegg, Fet

Fastsatt av Fet kommunestyre 17. juni 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

§ 1.Virkeområde og formål

Denne forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg.

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier som søker om utslippstillatelse, omgjøring av utslippstillatelse eller leverer melding etter lokal forskrift.

Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Innlagt vann:

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Stor innendørs cisterne, vanntank eller annen innretning som ikke er fast koblet til utvendig vannkilde, regnes også som innlagt vann, hvis den forsyner bygning med vann og hvis utslippet fra bygningen den forsyner med vann kan forårsake forurensning. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for å motta avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1000 personenheter (PE). 

Personenhet (PE):

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring/omgjøring av utslippstillatelse
-melding etter lokal forskrift.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren.

Ved avslag og for saksbehandling av tiltak som ikke kommer til utførelse, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og de fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (årsgebyr)

Kontrollgebyret betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Betalingsplikten gjelder uavhengig av om det er gitt utslippstillatelse for anlegget.

Samlede inntekter fra kontrollgebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene.

Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket igangsetting av driften.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og de fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er mottatt, med forfall innen 30 dager regnet fra fakturadato.

Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak.

§ 8.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskriften, skal partene informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven og i avløpsforskriften. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelser, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften med unntak av bestemmelsene om kontrollgebyr (årsgebyr) og om saksbehandlingsgebyr for melding etter lokal forskrift trer i kraft 17. juni 2002. Kommunestyret fastsetter tidspunkt for eventuell ikrafttredelse av bestemmelsene om kontrollgebyr og om saksbehandlingsgebyr for melding etter lokal forskrift.