Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Alstahaug kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-06-18-612
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskrift om avfallsbrenning, Alstahaug

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre 18. juni 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)St. Hansbål. Unntaket gjelder ikke brenning av bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale, eksplosivt materiale eller andre helse- og miljøfarlige stoffer.
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
g)Halmbrenning i jordbruket. Unntaket gjelder kun åpen brenning av halmstubber ute på jordet.

Nevnte unntak jf. pkt a, b, c, d, e, f og g, fritar ikke noen fra aktsomhetskrav i brannforskriftene. Det må ikke foretas brenning til slike tider og på slike steder at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

Flatebrenning og brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærhet av skogmark må bare foretas i samsvar med bestemmelsene i kapittel 7 i midlertidig forskrift om brannvern m.v. Annen brenning i eller i nærhet av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september. Forbudet gjelder ikke flyttsamer som ferdes på steder der de fra gammelt av har hatt sitt tilhold, eller for folk ellers som har sitt yrke i skogen og som under utøvelse av yrket trenger å gjøre opp ild.

§ 6.Dispensasjon

Kommunens Naturressursutvalg kan etter at brannsjef først har uttalt seg, i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunens Naturressursutvalg i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. september 2002.