Forskrift om konsesjon for visning av film i næring i Oslo kommune.

DatoFOR-2002-06-19-1278
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse07.11.2002
Sist endret
EndrerFOR-1986-07-09-1540
Gjelder forOslo kommune,.
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort21.11.2002
KorttittelForskrift om kinokonsesjon, Oslo

Fastsatt av Oslo bystyre 19. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Kommunale konsesjonsvilkår for visning av film i næring har til formål å skulle bidra til å sikre et best mulig kvalitativt og bredt filmtilbud og gi tilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper som ønsker å se film.

§ 2.Definisjon

Med konsesjon menes i denne forskrift tillatelse til å fremvise film i Oslo kommune, jf. lov om film og videogram § 2. Med konsesjonshaver menes i denne forskrift den som tildeles konsesjonen.

§ 3.Vilkår for å få tildelt konsesjon

Konsesjonen kan tildeles enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger.

§ 4.Innholdet av tildelt konsesjon

Konsesjon tildeles eieren av kinovirksomheten på fremvisningsstedet, enten eieren er enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger. Konsesjon gis for det enkelte fremvisningssted, eventuelt med flere saler, og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse. Konsesjonen kan ikke overdras. Ved overdragelse kan konsesjonen benyttes i inntil tre måneder etter overdragelsen eller overføringen av hensyn til eventuell behandling av fremsatt søknad, så fremt kommunen er underrettet om overdragelsen.

§ 5.Konsesjonshavers plikter

Tildeling av konsesjon innebærer en plikt til å fremvise film.

Anbefalte aldersgrenser eller aldersgrenser fastsatt av Statens Filmtilsyn skal overholdes ved visning av film.

Konsesjonshaver plikter å tilby et bredt utvalg i alle sjangre av det som finnes på markedet av norske filmer, barnefilmer og importerte filmer som gjenspeiler mangfoldet i så vel den internasjonale filmproduksjon som den europeiske og nordiske filmproduksjonen.

Konsesjonssøker plikter å vedlegge erklæring om at de er inneforstått med at eierinteresser ikke skal påvirke utvalget av film som tilbys publikum.

Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra plikten i tredje ledd. I vurderingen om det foreligger særlige grunner skal det blant annet legges vekt på om tildeling av konsesjon vil kunne dekke behovet til mindre, avgrensede grupper av etnisk, religiøs eller kulturell art.

§ 6.Saksbehandling og kontroll

Byrådet gis myndighet til å innvilge kinokonsesjoner. Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd.

Byrådet kan foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonærens virksomhet.

Konsesjonæren skal innen 1. juli hvert år sende årsrapport hvor det skal fremgå at vilkårene for konsesjon er overholdt.

§ 7.Opphør av tildelt konsesjon

Konsesjon gis for inntil fem år. Konsesjonshaver må søke om eventuell forlengelse innen seks måneder før konsesjonen utløper.

Byrådet kan inndra konsesjonen helt eller delvis herunder inndra konsesjonen for en begrenset periode dersom konsesjonsinnehaver setter seg ut over regler som følger av lov eller forskrifter.

§ 8.Forskriftsendringer

Byrådet gis fullmakt til å vedta mindre vesentlige endringer i forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt byrådet bestemmer.1

Fra samme tid oppheves forskrift av 9. juli 1986 nr. 1540 om kinovedtekt, Oslo kommune, og Konsesjon og retningslinjer for kinovirksomhet av 8. februar 1989.

1Trer i kraft 7. november 2002 jf. bystyrets vedtak.