Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2002-06-25-4906
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2011-12-13-1543 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort26.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Farsund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Farsund kommunestyre 25. juni 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 13 des 2011 nr. 1543, hele forskriften kunngjort (i kraft 1 jan 2012).

I. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens formål

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Denne forskrift gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnementene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer samt abonnentens plikt til å holde eiendommens vann- og avløpsledninger i orden. I tillegg til denne forskrift er forholdet mellom abonnenten og kommunen regulert av lover og sentrale forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og vedtak.

Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
-Forskrift 13. desember 2011 nr. 1543 om vann- og avløpsgebyrer, Farsund kommune (dette skriv)
-Gebyrregulativ for det enkelte år.

Øvrig dokument:

-Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Farsund kommune (tekniske og administrative bestemmelser) med vedlegg vedtatt av kommunestyret 16. juni 2009
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov)
-Norsk Standard 3940 (NS-3940:2007) om areal- og volumberegning av bygninger.
§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtaler ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utover festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtale at annen enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom, som kommunene i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyr fast del, jf. § 6.2.

Kommunen har utgifter ved å betjene en eiendom med vann og/eller avløp som ikke er påvirket av forbruket. For å oppnå mest mulig samsvar mellom utgiftene på den ene siden og gebyrer på den andre siden, må kommunen ha et minstegebyr fra alle tilknyttede eiendommer. Dette minstegebyret er årsgebyrets faste del og likt for alle abonnenter. 

Boenhet

Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang, kjøkken og/eller bad. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegninger følge de reglene for beregning av bruksareal som er beskrevet i Norsk Standard 3940, areal- og volumberegning av bygninger.

NS definerer bruksarealet slik: areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger. Ved beregning av bruksarealet vises også til reglene i veileder grad av utnyttelse (T-1459) avsnitt «Bruksareal for bygning».

Det gjøres unntak fra reglene slik at bygningene beregnes med sitt faktiske gulvareal. Følgende areal regnes ikke med i bruksarealet (BRA):

-Overbygd utvendig areal under tak utstikk eller tak overbygg – jf. veileder fig 2-18
-Åpent areal under overbygd terrasse og balkong – jf. veileder fig. 2-19
-Tenkte plan for hver 3,0 m i rom med høyde 4,9 m eller mer – jf. veileder fig. 2-20 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet, jf. plan- og bygningslovens § 20-1. 

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester eller for større utvidelser av bygningsmassen, jf. § 5. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i felleskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledningen. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del, som betaler etter forbruk (målt eller stipulert), jf. § 6.3. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller tidligere års målt forbruk. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr, jf. § 6.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Tilknytningsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales et engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsavgift for vann og/eller avløp skal betales:

-ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg dersom utvidelsen er større enn 75 m² BRA
-når bebygd eiendom blir tilknyttet vann- og/eller kloakkledning.

For nytilknytninger opp til 250 m² BRA skal det være en minimumsavgift. Gebyret fastsettes deretter i trinn i forhold til bebyggelsens størrelse. For ny tilknytning beregnes antall trinn på følgende måte:

-for areal opp til 250 m² BRA betales minstesats
-for arealer fra 250 m² til 400 m² BRA utgjør hvert trinn 50 m² BRA
-for arealer fra 400 m² utgjør hvert trinn 100 m² BRA.

For utvidelse av bruksareal på eiendommer som er tilknyttet, beregnes antall trinn på følgende måte:

-For areal opp til 75 m² BRA betales intet.
-For areal fra 75 m² til 100 m² utgjør trinn 1
-For areal fra 100 m² til 400 m² utgjør hvert trinn 50 m² BRA
-For arealer over 400 m² utgjør hvert trinn 100 m² BRA

Det må betales tilknytningsavgift per boenhet. Boenhet med bruksareal mindre enn 60 m² tilknyttet bolig/hytteenhet regnes som samme/en boenhet. For andre bygg (for eksempel næringsbygg) skal engangsgebyret utgjøre et beløp per bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, for eksempel gjennom seksjonering. For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene etter forutgående regler.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoblet. Ved tilbygg eller påbygg betales gebyr for økt antall enheter. At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon. 

Høy sats:

All bebyggelse utenom regulert byggefelt/industriområde og/eller som ikke har betalt noe refusjon/interne opparbeidelseskostnader for offentlig vann- og avløpsanlegg. Disse bygg betaler høy tilknytningsgebyr sats.

Ved dokumenterte kostnader som er over 5 ganger høy sats, kan man etter skriftlig søknad få innvilget lav sats for tilknytningen. 

Lav sats:

All bebyggelse i regulert byggefelt/industriområde som har betalt refusjon/interne opparbeidelseskostnader for vann og avløp i tomteprisen. Disse bygg betaler halvparten av høy sats for tilknytningen.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet - se også § 7.

§ 6.Årsgebyr
6.1 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av følgende to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr

Årsgebyret skal beregnes fra og med tilknytningen.

Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet - se også § 7.

6.2 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret betales pr. enhet. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal maksimalt dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til infrastruktur og anlegg av vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

6.3 Forbruksgebyr

Alle abonnementer betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler, se også § 8.

Hvis ikke vannmåler blir installert, vil forbruket automatisk bli beregnet etter registrert bruksareal. Abonnenter som betaler etter areal må installere vannmåler innen 31. desember 2012.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se likevel § 8.

6.4 Avregning etter areal:

I helt spesielle tilfeller kan kommunen godta betaling av forbruksgebyr etter bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m³ . Etter søknad kan slik tillatelse bare gis for avgrenset tid. Omregningsfaktor for stipulert forbruk settes til 1,5 m³ /m² bruksareal. For abonnenter med opp til to medlemmer i husstanden kan omregningsfaktoren settes til 1 m³ /m² bruksareal.

§ 7.Fastsetting av gebyrenes størrelse

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over de nærmeste tre til fem årene, jf. forurensningsforskriften § 16-1.

§ 8.Særlige beregningsregler og avtaler
8.1 For grupper av virksomheter der en vesentlig del av vannforbruket ikke føres til avløpet, kan kommunen fastsette særskilte regler for beregning av årsgebyret. Det forutsettes at slikt forbruk kan måles med adskilt måler.
8.2 Partene kan også kreve at årsgebyret for avløp blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart. Utstyr for avløpsmåling samt installasjon av dette må betales av abonnenten.
8.3 For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen beregne et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene.
8.4 Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.
§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning av vann kan søkes for anleggsbrakker og lignende. Det kreves godkjent avløpsanlegg for anlegget som skal tilknyttes. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldene regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen på gebyrene fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Det betales abonnementsgebyr for hver påbegynt termin og forbruksgebyr etter målt forbruk.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

Bygg brukt som fritidsbolig oppfattes ikke som midlertidig.

For øvrig gjelder kommunens tekniske bestemmelser, jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske bestemmelser.

§ 10.Midlertidig fritak for årsgebyr

Ved midlertidig stenging av vanntilførsel gis fritak for årsgebyr for vann og/eller avløp etter følgende regler:

-Abonnenten må sende skriftlig begrunnet søknad om at vanntilførselen ønskes stengt
-Hovedkranen må stenges og plomberes av kommunens rørlegger.
-Stengingen må vare i minst en termin
-Abonnenten må sende skriftlig melding om at vanntilførselen ønskes åpnet igjen.
-Blir vanntilførselen åpnet uten melding til kommunen, har kommunen rett til å kreve vann- og avløpsgebyr for hele den tiden stengingen har vart. Skyldes forholdet eierskifte, kan kommunen fastsette fritakets lengde etter skjønn ut fra de opplysninger abonnenten kan legge frem, men med den begrensning at abonnenten ikke skal tjene på å unnlate å sende melding.

Fritaket gis bare for hele terminer. Et kalenderår er delt i to terminer.

§ 11.Innbetaling av gebyrer
11.1 Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.
11.2 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling ved tilknytning. Rørleggeren/godkjent foretak sender melding om forestående tilkobling til kommunen som deretter sender ut faktura. Det skal brukes eget skjema som fås i kommunen. I tillegg skal det sendes inn en situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg slik det er bygget før tilknytningen ansees som ferdigstilt, jf. 2.1 i standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser.
11.3 Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles for tiden over 2 terminer pr. år. For første termin betales avregning for forrige års forbruk pluss et stipulert forskudd basert på fjorårets forbruk. Forskuddet for andre termin blir lik forskuddet for første termin. Er målt forbruk ikke tilgjengelig, kan kommunen stipulere et forskudd inntil målt forbruk foreligger.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

11.4 Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måler avlesning, kan kommunen endre à konto beløpet.
11.5 Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning, skal den gebyrpliktige betale kommunens utgifter forbundet med stengingen.

III. Bruk av vannmålere

§ 12.Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler
12.1 Anskaffelse

Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunene bestemmer type, plassering og størrelse på måleren tilpasset forbruket.

12.2 Installasjon

Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Vannmåler blir utlevert av kommunen ferdig plombert og mottagende rørlegger plikter å fylle ut skjema med vannmålernummer og hvor den ble installert og returnere dette til kommunen.

12.3 Gebyr for leie av vannmåler

Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet. Dersom forholdene på stedet gjør det nødvendig å installere spesiell måler, må abonnenten betale merkostnaden.

12.4 Avlesning

Avlesning av målt vannforbruk foretas èn gang pr. år av abonnenten, som oppgir målerstand til kommunen.

Dersom abonnenten unnlater å oppgi målerstand, vil abonnenten først motta purring med tidsfrist. Dersom purringen ikke gir resultat, kan kommunen foreta avlesningen. For kommunens utgifter med avlesningen må abonnenten betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår av gebyrregulativet.

Hvis avlesning ikke er mulig for kommunen å få gjennomført, vil et stipulert beløp beregnet ut fra areal bli benyttet inntil neste avregning.

Personer som på egen hånd ikke kan foreta avlesning kan be kommunen om hjelp med å lese av måleren uten å betale for kostnadene.

Kommunen kan også velge å foreta den årlige avlesningen av målere med egne eller innleide mannskaper, men da uten ekstra utgifter for abonnenten.

12.5 Kontroll

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.

Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år. Utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren.

Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og etter at den er utbedret.

12.6 Flere tilknytninger

Hver eiendom/boenhet skal normalt kun ha en måler. Kommunen kan tillate at det installeres mer enn en kommunal måler etter søknad. Det betales leie for alle kommunale målere. Eventuelle private målere er kommunen uvedkommende.

12.7 Annet

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Blir en måler som er i bruk skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en målerplombe brutt, kan kommunen fastsette vannforbruket for vedkommende termin til 2 ganger stipulert forbruk, jf. § 6.4.

IV. Utbedringer

§ 13.Pålegg om utbedring

Kommunen kan pålegge abonnenter å installere vannmåler, utbedre lekkasjer på eiendommens vannledninger, kortslutte privat septiktank eller slamavskiller samt utbedre mangler ved avløpsanlegg og sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, jf. standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (tekniske og administrative bestemmelser).

Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg fra kommunen, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyr.

Tilleggsgebyret begynner å løpe 3 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 100 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

Jf. for øvrig forurensningslovens § 7, § 73 og § 74.

V. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft når den er lovlig kunngjort.