Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-09-09-1101
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse09.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort17.10.2002
KorttittelForskrift om avfallsbrenning, Nannestad

Fastsatt av Nannestad kommune 9. september 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og lignende,
b)bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall når det ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området,
c)St. Hansbål, kaffebål og lignende (all brenning etter mørkets frambrudd eller brenning i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skogsmark, krever brannsjefens tillatelse),
d)halmbrenning i jordbruket når det ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området.
e)ranke- og flatebrenning i skogbruket når det ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området.
§ 6.Dispensasjon

Helseetaten i Nannestad kommune kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Helseetaten i Nannestad kommune i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 9. september 2002.