Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2002-09-09-1504
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort19.12.2002
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger, Egersund

Fastsatt av Eigersund kommunestyre 9. september 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver ( brann- og eksplosjonsvernloven), § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i bygninger i et nærmere bestemt område, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende område i kommunen: 

Nytorget - Sandakergaten - Mosbekkgaten - Lerviksbakken - Aarstadgaten - Johan Feyers gate - Peder Clausens gate - Mortens gate - Ludvig Feylings gate - Øvre Bekkegate - Strandgaten - Johan Feyers gate (til skillet mellom nr 4 og 6) - Torget (sør for nr 6) - Arenessmauet - Nytorget.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 skal gjennomføres hvert 4. år.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan ved eget delegasjonsvedtak delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldene lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brannvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.