Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2002-10-01-1107
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort17.10.2002
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Vegårshei

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vegårshei kommunestyre 1. oktober 2002 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,
2.Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer,
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vegårshei kommune (dette dokument),
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår - Drikkevann/avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg
-Bestemmelser for bruk av vannmåler.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 
-Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 
-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS-3940. 

-Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 
-Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 
-Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 
-Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 
-Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 
-Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannledning. 
-Husholdningsabonnenter: Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til boligformål. 
-Næringsabonnenter: Abonnenter på vann og avløp med eiendom som benyttes til næringsvirksomhet. Her inngår offentlig virksomhet og privat næringsvirksomhet. 
-Kombinasjon næring/bolig: Dersom bygningens bruksareal som benyttes til næringsformål utgjør 50% eller mer, skal bygningen betale årsavgift som næringsabonnent. 
-Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. 
-Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 
-Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 
-Tjenestedeklarasjon: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 
-Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett og tatt i bruk.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr

Følgende abonnenter skal betale forbruksgebyr etter faktisk målt vannforbruk og pris pr. m³ :

-næringseiendommer/næringsabonnenter
-offentlige virksomheter
-fritids- og hytteabonnenter
-helårsabonnenter med innlagt vann via sommervannledning
-eiendommer med svømmebasseng over 3 m³ .

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk målt vannforbruk, eller etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [M³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Selv om forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Bruk av vannmåler

For installasjon, bruk og ev. leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader med installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for ev. leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom eiendom ikke er utstyrt med vannklosett kan det gjøres fradrag i forbruksgebyret på 50%. Fradraget bestemmes av rådmannen eller den han bemyndiger.

Dersom eiendommen er ubebodd i mer enn ett år, betales kun abonnementsgebyr.

Fritaket gjelder f.o.m. førstkommende termin etter at opphørsmelding er mottatt. Dersom boligen tas i bruk igjen tidligere enn ett år etter at opphørsmelding er mottatt, forfaller også det reduserte beløp til betaling ved neste termin.

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. foruresningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, gis et tilleggsgebyr basert på stipulert årsforbruk.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr faktureres samlet i terminbeløp. Forrige år danner grunnlag for beregning av terminbeløp for forbruksgebyr.

Avlesning av vannmåler foretas én gang pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt à konto-beløpet avtales. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakoples kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, jf. gebyrregulativet, er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII. Dette vedtak kan ikke påklages.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.