Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Haugesund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2002-10-23-1741
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.02.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Haugesund

Fastsatt av Haugesund bystyre 23. oktober 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner samt bidra til økt materialgjenvinning.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, men kun på egen eiendom og i sjøkanten
b)brenning av ved og avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)St. Hansbål uten forurensende komponenter, men bålet skal meldes til og godkjennes av brannvesenet,
e)ranke- og flatebrenning i skogbruket samt halmbrenning og lyngbrenning i jordbruket etter melding til brannvesenet, jfr. lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med forskrifter.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i kurante enkeltsaker etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra forbudet i § 4 i denne forskriften. Saker av prinsipiell betydning behandles av bystyret.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages bystyret, mens vedtak truffet av bystyret kan påklages kommunens klageutvalg, eller til fylkesmannen.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. februar 2003.