Forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2002-10-24-1743
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse09.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelFOR-2000-04-12-352
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift for utslipp fra avløpsanlegg, Bamble

Fastsatt av Bamble kommunestyre 24. oktober 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

Lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg skal gjøres gjeldende for hele kommunen med unntak av de/det rensedistrikt som fortsatt ligger under Fylkesmannen.

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig, fritids og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet samlet ikke overstiger 15PE og ligger utenfor kommunal tilknytningsgrense.

Formålet med forskriften er at det utarbeides som et verktøy for å rasjonalisere kommunens saksbehandling ved søknad om tillatelse til mindre utslipp. Forskriften skal også kunne brukes av rørleggere, entreprenører og konsulenter m.fl.

I utgangspunktet skal det søkes om utslippstillatelse for alle separatutslipp. For tettbebygd strøk vil forskriften også komme til anvendelse der offentlige nett ikke fanger opp avløp. Det forutsettes ved separatutslipp at dette ligger utenfor kommunal tilknytningsgrense. Prinsipielt skal en tilstrebe tilknytning til større enhet der dette er mulig.