Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Drammen kommune, Buskerud.

DatoFOR-2002-10-29-1850
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort30.01.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Drammen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Drammen bystyre 29. oktober 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning i småovner gir lokalt store utslipp av forurensende stoffer. Disse stoffene kan gi helseplager spesielt hos personer med astma og luftveissykdommer. En del av stoffene er kreftfremkallende. Det søkes å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall ved å unngå at avfallet behandles utenfor etablerte ordninger. Brenning av avfall er ikke miljømessig akseptabel behandlingsmetode.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
e)St. Hansbål (kun rent trevirke).

I perioden 15. april - 15. september er det forbud mot åpen brenning (kaffebål, St. Hansbål og lignende) i eller i nærheten av skogmark jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, uten tillatelse fra brannvesenet. St. Hansbål som ikke er i eller i nærheten av skogmark f.eks. langs fjorden kan tennes opp etter melding til brannvesenet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2003.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Drammen kommune har lokale helse- og miljøproblemer som følge av tidvis dårlig luftkvaliteten i byen. Hvert år mottar helsetjenesten henvendelser fra publikum som blir plaget av at noen brenner avfall. Drammen kommune har iverksatt innsamlingsordninger på våren, Våraksjonen, for å hindre at hageavfall og annet brennes eller deponeres i ulovlige fyllinger. Aksjonen har god oppslutning og har ført til færre henvendelser vedrørende åpen brenning og ulovlige fyllinger. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall. 

Til § 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning av avfall i småovner foregår ofte i eller i nærheten av boligstrøk, og utslippene skjer nær bakken der spredningsforholdene er dårlige. De største negative effektene oppstår derfor i lokalmiljøet hvor brenningen foregår og kan føre til helse- og trivselsproblemer. Hele 20 prosent av befolkningen (landet) har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer, og disse menneskene er spesielt plaget. Røyken kan blant annet føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være en ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes. En del av stoffene er kreftfremkallende. Det søkes å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall ved å unngå at avfallet behandles utenfor etablerte ordninger. 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften forbyr åpen brenning av forbruksavfall med noen unntak jf. § 5.

Forskriften tillater ikke brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd som regulerer disponering av produksjonsavfall.

Forskriften tillater heller ikke brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11. Dette er også regulert av EU-direktiv om avfallsforbrenning (2000/76/EF), som vil bli implementert i norsk regelverk i løpet av 2002.

Kommunen skal føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 3 Definisjoner

Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere. 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Det er ment å gi et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Dette betyr at det i utgangspunktet og innenfor kommunens grenser ikke skal foregå åpen brenning med mindre det er gjort unntak jf. § 5. Blant annet brenning av halm og halmstubb er forbudt etter denne forskriften. Halm og halmstubb er en ressurs som bør utnyttes i landbruket, og ikke brennes. Oppsamlet halmavfall er å anse som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Nedenfor kommenteres de enkelte unntakene:

-Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål

Unntaket ventes ikke å gi noen vesentlig helse eller miljøpåvirkning. Sommermånedene hvor denne type brenning i det alt vesentligste foregår har lav forurensningsbelastning. Dette er en type brenning som har lange tradisjoner og er en del av det sosiale liv.

-Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn

Brenning av rent trevirke og avfallstrevirke ved riktig trekk og godkjent vedovn gir lave utslipp og reduserer belastningen på strømnettet.

Det gjøres oppmerksom at brenning av trevirke som er impregnert, malt eller overflatebehandlet ikke tillates idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Forbruksavfall (kartong, kaffefilter, plast) er ikke tillatt å brenne i vedovn.

-Brenning av avispapir og liknende i vedovn

Det gis tillatelse til å brenne avispapir og liknende i vedovn. I denne sammenheng vil vi minne om de etablerte returordninger for papir og henstille om at disse i det alt vesentligste benyttes. Brenning av papir bør begrenses til opptenningsfasen av vedovnen og ikke som en måte å kvitte seg med papiravfall på.

-St. Hansbål

St. Hansbål tillates under forutsetning av at det skjer på egnet sted (for eksempel ved fjorden), og at det gis melding til brannvesenets alarmsentral. I denne sammenheng minnes det om forbudet mot åpen ild i utmark i perioden 15 .april - 15. september. Ønskes det å tenne ild i denne perioden må brannvesenet kontaktes.

For å unngå større forurensning fra St. Hansbål er det ikke tillat å brenne avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. 

Til § 6 Dispensasjon

Drammen kommune kan etter søknad dispensere fra forskriften. Det må særlige grunner til for å kunne gi en slik dispensasjon. Et eksempel kan være brenning av kondemnable hus som ledd i brannvesenets øvingsopplegg. I slike tilfeller må det foretas en helse- og miljøfaglig vurdering hvor blant annet spredningsforhold, boligtetthet, forurensningsbelastning som området har før brenning, årstid, nabovarsel og høring av naboer, vurdering av andre behandlingsløsninger, om bygningen er miljøsanert osv.

Med miljøsanering menes alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. En mer utførlig omtale framgår av «Håndbok i miljøsanering av bygninger» som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall (se kommentarer til § 2 Virkeområde), idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven» i Rundskriv T-5//98 fra Miljøverndepartementet.