Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-11-12-1285
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, FOR-1986-11-28-2110, FOR-1997-12-19-1316
Kunngjort21.11.2002
KorttittelForskrift om alminnelig forhøyelse av husleie

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 12. november 2002 med hjemmel i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, kgl.res. av 28. november 1986 nr. 2110 og kgl.res. av 19. desember 1997 nr. 1316.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 20 %.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003.