Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rælingen kommune, Akershus

DatoFOR-2002-11-13-4876
Publisert
Ikrafttredelse13.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forRælingen kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Rælingen

Hjemmel: Fastsatt av Rælingen kommunestyre 13. november 2002 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet i denne forskriften er å hindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser.
b)brenning av rent avispapir og lignende i vedovn hjemme eller på hytta.
§ 6.Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfelle dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunens forurensningsmyndighet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 13. november 2002.