Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-11-18-1508
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse19.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2000-04-12-352-§9, FOR-2002-11-18-1507
Kunngjort19.12.2002
KorttittelForskr. om gebyr for avløpsanleggtilsyn, Frogn

Fastsatt av Frogn kommunestyre 18. november 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9 og forskrift av 18. november 2002 nr. 1507 om utslipp av avløpsvann, Frogn kommune, Akershus.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om innbetaling og innkreving av de gebyrer som skal betales av eiere av mindre avløpsanlegg, jf. definisjon av gebyrpliktig i § 3.

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

§ 3.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

-Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier av mindre avløpsanlegg som det søkes om utslippstillatelse for, det søkes om omgjøring av utslippstillatelse for, leverer melding etter lokal forskrift (for anlegg for inntil 15 personenheter) eller forslagstiller av rammeplan.
-Gebyrpliktig for kontroll-/tilsynsgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret. 

Avløpsanlegg:

Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE). 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 4.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales engangsgebyrer for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-søknad om endring/omgjøring av utslippstillatelse
-melding etter lokal forskrift
-behandling av forslag til rammeplan.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse, melding etter lokal forskrift eller rammeplan kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden/meldingen/rammeplanen skal fremskaffes og bekostes av søkeren/forslagstilleren. Blir søknaden/meldingen/rammeplanen avslått betales 50% av fullt gebyr.

§ 5.Kontroll-/tilsynsgebyr

Kontrollgebyret betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket idriftssettelse.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

§ 6.Gebyrinntekter

Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. De samlede gebyrinntekter kan ikke overstige kommunens samlede kostnader. Nødvendig grunnlag for gebyrberegningen legges frem ved behandling av gebyrregulativet.

§ 7.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når endelig vedtak vedrørende søknad om utslippstillatelse, melding etter lokal forskrift eller behandling av rammeplan er fattet og meddelt, med forfall etter 30 dager.

Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 8.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Krav om gebyr kan avvikes eller frafalles når det er åpenbart urimelig.

§ 9.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen.

§ 10.Klage

Kommunens enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven og i avløpsforskriften. Vedtak som kan påklages gjelder søknader om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i bruk (§ 4) og eventuelle vedtak om avvik eller frafall av krav om gebyr (§ 6). Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. november 2002.