Forskrift om vedtekter for skattetakster over faste eiendommer, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-11-19-1862
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1911-08-18-9-§6, LOV-1975-06-06-29
Kunngjort20.02.2003
KorttittelForskrift om eiendomsskattvedtekter, Vestvågøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 19. november 2002 med hjemmel i skattelov for byene av 18. august 1911 nr. 9.

Kap. I. Lovhjemmel

§ 1.Vedtektene

Vedtektene er gitt i medhold av § 6 i skatteloven for byene av 18. august 1911 nr. 9. Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Vestvågøy kommune er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29 med senere endrings- og tilleggslover, samt forskrifter gitt i medhold av eiendomsskatteloven.

Kap. II. Skattetakstnemnder

§ 2.Sammensetning og valg av takstnemndene

Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i Vestvågøy kommune i henhold til bestemmelsene i lov om eiendomsskatt velger kommunestyret for valgperioden en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd.

Skattetakstnemnden skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem) og overskattetakstnemnda skal bestå av seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer).

Det velges personlige varamenn for alle. Kommunestyret utpeker leder og nestleder for hver nemnd. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. Ved lederens forfall rykker nestleder opp som leder.

Hvis et medlem fratrer for godt, utpeker kommunestyret en av varamedlemmene til å tre inn som fast medlem for resten av perioden.

§ 3.Valgbarhet og ugildhet

Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Formannskapets medlemmer kan imidlertid ikke velges. Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når vedkommende:

1.Selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen.
2.Er i slekt eller svogerskap med en som er nevnt i nr. 1 i rett opp- eller nedstigende linje som nær som søsken.
3.Er eller har vært gift/samboer med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor til en eier.
4.Er verge for en person som nevnt under nr. 1.
5.Er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen.
6.Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelsen om hvorvidt et medlem er inhabil.

§ 4.Sakkyndige for takstnemndene

Nemndene kan, når dette ansees nødvendig, tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser når de skal taksere eiendommer, bedriftseiendommer med tilhørende maskiner og lignende.

Likeledes kan en eller flere jordbrukskyndige tilkalles ved avgjørelsen av spørsmål om hvorvidt en eiendom kommer inn under bestemmelsene for gårdsbruk.

De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.

Kap. III. Skattetaksten

§ 5.Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering mv.

Skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og fastsettelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet.

Møtebok fra disse møter føres av rådmannen eller den han bemyndiger. Vedtak treffes med alminnelig flertall, og er av rettledende art.

§ 6.Takseringsprinsipp og taksering

Verdsettelse gjøres etter bestemmelsene i skatteloven for byene av 18. august 1911 nr. 9, jf. § 33 i eiendomsskatteloven.

Etter behandling i skattetakstnemnda behandler kommunestyret:

-Om det skal skje en omtaksering (alminnelig omtaksering eller omtaksering pga .særlige forhold)
-Vurdering om kontormessig oppjustering i henhold til lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane
-Eiendomsskatteområdene
-Vedtekter og endringer av vedtektene.

Vestvågøy kommunestyre fastsetter årlig, i henhold til § 10 i eiendomsskatteloven, skattesats i prosent av verdsatt omsetningsverdi og andre regler som skal gjelde for utskrivningen av eiendomsskatt.

Skattetakstnemnda foretar taksering/verdsettelse av skatteobjektet. En hver eiendoms- eller innretnings skattegrunnlag kommer frem ved verdsettelse. Som utgangspunkt for taksten på eiendommer som ikke kommer inn under begrepet verk og bruk, benyttes sjablon-taksering som ivaretar størrelse på bygning, tomt, alder og beliggenhet. Bygninger og grunn takseres hver for seg.

Industrieiendom verdsettes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Ved taksering av verk og bruk skal eiendommen besiktiges. Ved besiktigelsen skal det om mulig foreligge opplysninger om

-eiendommens areal, så vel totalt som bebygget
-oppgave over hvilke leiligheter og forretningslokaler mv. som bebyggelsen inneholder med mulig oppgaver over flate- og rominnhold
-for bedriftseiendommer lister over større maskiner og lignende.

Lederen skal påse at det oppnås enhet i verdsettelsene. Formannskapet kan, for å oppnå slik enhetlig verdsettelse, kunne foranledige at det blir avholdt prøvetakster over enkelte eiendommer og ta initiativ til at det blir sammenkalt til fellesmøte i nemndene til rådslagning etter prøvetaksten. Til fellesmøtene og prøvetakster kan også varamedlemmene innkalles.

§ 7.Forberedelse av taksten, varsel

Det påligger lederen for skattetakstnemnda å planlegge og lede arbeidet og beramme verdsettelse basert på de retningslinjer og vedtak som blir fattet av skattetakstnemnda og kommunestyret i Vestvågøy. Når faste kriterier for verdsettelse benyttes og verdsettelsene ellers anses kurant, kan skattetakstnemnda delegere fastsettelse av skattegrunnlaget til rådmannen eller den han bemyndiger. Også andre forhold (som oppretting av feil) kan delegeres i den grad skattetakstnemnda finner dette formålstjenlig.

Det påligger lederen å sørge for at hver av medlemmene får et ajourført avtrykk av bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, ett eksemplar av lov om eiendomsskatt og ett eksemplar av vedtektene.

Hjemmelshaver(e) skal ha varsel om ny eller endret takst med opplysning om klageadgang. Alminnelig taksering skal kunngjøres på forhånd i pressen.

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene. Herunder forestår rådmannen eller den han bemyndiger protokolleringer etter de retningslinjer som blir vedtatt på det i § 5 omhandlende felles drøftingsmøte.

Dokumentasjon vedrørende verdsettelse av eiendommer mv. oppbevares i kommunens arkivsystem.

Er et takstmedlem ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal rådmannen varsles snarest, som innkaller varamedlemmet.

§ 8.Besiktigelse og protokollering

Den eiendom som skal takseres skal besiktiges.

Eieren eller hans fullmektig er forpliktet til å gi skattetakstnemnda opplysninger om eiendommen og alle forhold som er av betydning for taksten.

Hver nemnd fører forhandlingsprotokoll og takstprotokoll. Når skattetakstnemnda har gjort seg opp en begrunnet mening om eiendommens verdiforhold, avgis takst på dertil fastsatt skjema (utvalgets protokoll). Særlige omstendigheter som antas å ha betydning for eiendommens verdi, bl.a. servitutter og annet, bør anføres.

Takstskjemaene underskrives ved angivelse av hver takst. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer ved avslutningen av hvert møte.

Skjemaene for takstprotokoll fastsettes av rådmannen etter samråd med skattetakstnemndenes leder.

Skjema for takstprotokollen bør innrettes slik at det kan tas gjenparter/utskrifter til nødvendige underretninger. Gjenpart/utskrift sendes skattyter og skatteoppkrever.

§ 9.Utleggelse og kunngjøring

Innen 1. januar hvert år avsluttes alminnelig taksering. Det utlegges liste over samtlige verdsettelser i skatteåret til offentlig ettersyn i 4 uker. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse skjer. Kunngjøringen skal inneholde opplysning om fristen for begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til.

Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av takstprotokollen til eieren med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet til rådmannen innen 4 uker fra utsendelsen av takstdokumentet.

Kap. IV. Overtakst

§ 10.Begjæring om overtakst

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av formannskapet innen 4 uker fra utleggelse av skattetakstlisten eller innen 4 uker fra vedkommende skattyter er varslet om ny verdsettelse. Lederen av skattetakstnemnda kan avvise klager som er for sent innkommet.

Det besluttende organ kan endre tidligere vedtak når dette omfatter mindre endringer eller oppretting av feil i grunnlaget. I andre saker sendes begjæringen til lederen i skattetakstnemnda eller rådmannen som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til lederen i overskattetakstnemnda.

§ 11.Overskattetakstnemnda

Overskattetaksten utføres av samtlige medlemmer av overskattetakstnemnda, eventuelt med varamedlem, og ledes av lederen. Reglene i § 5 - § 8 for skattetakstnemnda får tilsvarende anvendelse så langt de passer.

Hvis skattetakstnemnda har tilkalt sakkyndige etter bestemmelsen i vedtektene § 4, kan overskattetakstnemnda tilkalle en eller flere av de sakkyndige som ikke tidligere har bistått med undertaksten.

Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 4 uker på samme sted som skattetakstene har vært utlagt. Lederen kunngjør utleggelse i pressen.

Overskattetakstnemnda fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som skattetakstnemndas protokoller.

Kap. V. Ny verdsettelse

§ 12.Særskilt verdsettelse

Når det i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer har foregått deling av en eiendom, når de på eiendommen stående bygninger er nedrevet eller ødelagt ved brann eller lignende, eller når det er oppført nye bygninger på eiendommen, skal det skje ny verdsettelse hvis endringen antas å svare til en verdi på minst kr 10.000,- jf. byskattelovens § 4 tredje ledd.

Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig økt eller redusert i forhold til andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige, forlange særskilt verdsettelse avholdt i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer.

Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til rådmannen som besørger det videresendt til skattetakstnemnda.

Ved verdsettelse som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til tilsvarende anvendelse. Ved ny verdsettelse sendes gjenpart av protokoll til eieren med angivelse av at eventuelt krav om overtakst må være innkommet innen fire uker fra utsendelsen av dokumentet.

Kap. VI. Eiendomsskatten

§ 13.Område for beskatning

Eiendomsskatten skal utskrives på eiendommer innenfor de områder av kommunen som kommunestyret til enhver tid fastsetter og på verk og bruk i hele kommunen, jf. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 § 3 og § 4 og skattelov for byene av 18. august 1911.

Skattetakstnemnda fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet «verk og bruk». Tvist om lovforståelse påklages til Vestvågøy formannskap etter at skattetakstnemnda har uttalt seg.

§ 14.Fritak for beskatning

Unntatt fra beskatning er eiendommer som er nevnt under § 5 i eiendomsskatteloven og de eiendommer som kommunestyret velger å frita etter § 7 i eiendomsskatteloven.

Fritak etter § 5 følger direkte av lovteksten og sentrale vedtekter og avgjøres administrativt. Tvist om lovforståelse påklages til Vestvågøy formannskap etter at skattetakstnemnda har uttalt seg.

Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt jf. § 7 i eiendomsskatteloven:

a)Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som har til formål å være til gagn for kommune eller stat. Dette gjelder bla eiendommer tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og humanitære organisasjoner. Sykehus, daghjem, barnehager, behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller institusjoner som drives av private organisasjoner eller av fylkeskommunen. Skoler, museer, idrettsanlegg, klubbhus og sportshytter tilhørende idrettslag og lignende.
b)Bygninger som har historisk verdi. For at bygningen skal ansees å ha historisk verdi må den i regelen være oppført før år 1900 og i det vesentligste ha sitt originale arkitektoniske og bygningsmessige særpreg.
c)Bygning som helt eller delvis nyttes til eget husvære avgrenset til 5 hele kalenderår regnet fra utgangen av det året bygningen var ferdigstilt.

Fritaket gjelder ikke for eiendommer eller deler av eiendommer som bortleies til boligformål eller næringsvirksomhet som ikke er en del av vedkommende organisasjons virksomhet. For eiendommer som delvis nyttes til slik virksomhet holdes det partiell takst.

d)Land- og skogbrukseiendommer skal være fritatt for eiendomsskatt, med unntak av bygninger (våningshus/kårbolig med tilhørende garasje) inkl. tomt på 1000 m² innenfor eiendomsskattesonene, som helt eller delvis blir benyttet til bolig på eiendommer som blir drevet som gårds- eller skogbruk. Verdien beskattes som øvrige boligeiendommer i kommunen.
§ 15.Utskrivningen av eiendomsskatten

Forandringer i eiendomsskatten som følge av forandret takstverdi på en eiendom etter avholdt taksering, gjennomføres ved utligningen av eiendomsskatt for det nærmeste påfølgende skatteår etter at samtlige takster er avhjemlet.

Etter avholdt omtaksering av en eiendom inntrer forandringen i eiendomsskatten fra det nærmeste påfølgende skatteår etter at taksten for vedkommende eiendom er avhjemlet.

Alminnelig taksering må være avsluttet innen 1. desember for å kunne legges til grunn for utligning for det nærmeste påfølgende året.

For omtaksering som forlanges av den skattepliktige må begjæring være satt frem innen 1. november for å få virkning for det etterfølgende skatteåret.

For omtaksering som forlanges av kommunen må takst være avhjemlet innen 31. desember for å ha virkning som ovenfor nevnt.

Hvis taksten endres ved overtakst, blir skatten i tilfelle å omberegne.

Rådmannen utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til bruk her skal han holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og eiere.

Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer enten de er skattepliktige eller ikke, oppført i nummerrekkefølge etter matrikkelen eller i nummerrekkefølge (husnummer) etter regler gitt med hjemmel i delingsloven og plan- og bygningslov. Som tillegg til listen skrives liste over skattefrie eiendommer.

Det påligger utviklingsenheten i kommunen etter hvert å innberette til eiendomsskattekontoret alle oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av eiendommer. Likeledes plikter den ved utgangen av hvert kvartal å innberette til eiendomsskattekontoret alle avsluttede anmeldte byggearbeider til en antatt verdi av minst kr 10.000,- og om nedriving av eldre bygninger.

Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedler utsendt innen 1. mars i skatteåret.

Økonomienheten besørger utsendelsen. Skjema for lister, skattesedler m.m. fastsettes av rådmannen.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene dvs. i april og oktober, og innbetales til Vestvågøy kommune.

Kap. VII. Forskjellige bestemmelser

§ 16.Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene

Kommunestyret/formannskapet bestemmer den godtgjørelse som skal tilstås takstnemndene og de sakkyndige til engasjert bistand som nevnt i § 4. Godtgjørelse utbetales av kommunen etter oppgave fra leder i nemnda og etter anvisning fra rådmannen.

Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den skattepliktige, skal omkostningene ved takseringen svares av ham selv.

§ 17.Omtaksering etter krav fra kommunen

Rådmannen plikter å sørge for at det blir holdt takst straks når innberetning eller annet materiale viser at det er grunn for omtaksering etter byskattelovens § 4, tredje ledd.

Kommunal teknikk plikter å innberette for formannskapet når det foreligger opplysninger som gir grunn til å anta at verdien av en eiendom er vesentlig endret, jf. byskattelovens § 4, fjerde ledd.

§ 18.Disse vedtekter trer i kraft fra og med 1. januar 2003.