Forskrift om vedtekt for kontroll osv. av installasjoner og utstyr mv., Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-2002-11-26-1752
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse26.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§6, FOR-2002-06-26-847
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskr. om kontroll av installasjoner, Strand

Kapitteloversikt:

Fastsatt av forvaltningsutvalget i Strand kommune 26. november 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 6 annet ledd og forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 2.

I

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 6 annet ledd og forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6, skal kvalifisert personell foreta jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr m.m. Håndslukkere skal kontrolleres mv. iht. NS-3910.

II

Forskriften trer i kraft straks.