Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2002-12-04-1925
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort10.01.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Oppdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 4. desember 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3.

I 

1. Gebyrplikt
1.1 Plikten til å betale vann- og eller avløpsgebyrer gjelder:
-Fast eiendom som direkte eller gjennom privat samleledning er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning.
-Ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan.

For ubebygd eiendom gjelder gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for. 

1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle forlengelsesavtale overstiger 30 år. 
2. Definisjon av avløpsledning

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvannstyper. 

3. Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp. 
4. Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 

5. Svikt i vannforsyningen og i avløpssystemet

Kommunen er ikke ansvarlig for økonomiske tap som skyldes svikt i vannforsyningen (både mht. kvalitet, kvantitet og trykk), med mindre kommunen har utvist forsett eller uaktsomhet. Det kan heller ikke kreves prisavslag i slike tilfelle, med mindre svikten kan anses som vesentlig.

Kommunen er ikke ansvarlig for økonomiske tap som skyldes kortvarige restriksjoner på mottak av avløpsvann, med mindre kommunen har utvist forsett eller uaktsomhet. Det kan heller ikke kreves prisavslag i slike tilfelle, med mindre restriksjonene kan anses som vesentlige. 

6. Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres av bebyggelsens størrelse, skal gebyrpliktig areal beregnes som bruksareal etter NS-3940. Bruksareal er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. Forøvrig jf. NS-3940. 

7. Tilknytningsgebyr
7.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:
-Ved oppføring av ny bebyggelse.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
7.2 Tilleggsgebyr til tilknytningsgebyret for vann og/eller avløp kan innkreves:
-Ved tilbygg/påbygg som medfører utvidelse av bruksarealet.
7.3 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyr for tilknytning, og minstearealer for tilleggsgebyr ved tilbygg/påbygg.
7.4 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeid som krever byggetillatelse - herunder graving og fylling - må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 eller melding etter § 84 eller § 85 eller § 86a. Rådmannen kan dispensere fra denne bestemmelse.
7.5 Kommunen kan fastsette lavere tilknytningsgebyr for eiendommer hvor det er betalt refusjon eller andre former for opparbeidelseskostnader for interne tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.
7.6 Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for tilknytning dersom et vann- eller avløpsanlegg medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.

Kommunen kan også fastsette ulike gebyrsatser for tilknytning der det er ulike kostnader forbundet med betjening av de forskjellige boligkategorier. Satsene fastsettes av kommunestyret i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyrer. 

8. Årsgebyr
8.1 Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:
-For eiendom/enhet som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
-For ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet dersom eiendommen var bebygd.
8.2 Årsgebyr skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter. Årsgebyret består av fastledd og forbruksledd. Det kan fastsettes ulike fastleddsatser for forskjellige abonnentkategorier, og satsene kan differensieres i forhold til den belastning på vannverket den enkelte abonnent forårsaker (vannforbruk).

Husholdningsabonnenter som er tilkoblet privat vannverk og kommunal avløpsledning, betaler avløpsgebyr som bestemt for eiendom som betaler etter stipulert vannforbruk med grunnlag i nedre arealgrense for brutto golvflate som kommunestyret vedtar i kommunens forskrift for gebyrregulativ. Blir det installert vannmåler, skal avløpsgebyret betales etter målt forbruk.

8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler, betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende satser for fastledd og forbruksledd (m³ -pris).

Dersom mengden av avløpsvann er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av Rådmannen.

For installasjon og bruk av vannmåler, gjelder bestemmelsene i punkt 11.

8.4 Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse.

Dersom mengden av avløpsvann er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av Rådmannen.

8.5 Årsgebyret for ubebygd gebyrpliktig eiendom, settes lik gjeldende fastledd for bolig.

I særlig tilfelle kan Rådmannen, etter søknad fra den gebyrpliktige, frita ubebygd eiendom for avgift eller nedsette eller frafalle utskrevet avgift for slik eiendom.

8.6 Fullt årsgebyr kreves inn fra dato for utlevert vannmåler, senest ved innflytting eller når bygget er ferdigstilt.
8.7 Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. Kommunen kan også fastsette ulike gebyrsatser for årsgebyr der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike abonnentkategorier. Satsene fastsettes av kommunestyret i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyr. 
9. Særlige beregningsregler og avtaler
9.1 For næringsvirksomhet - herunder jordbruk - og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløpsvann som skiller seg vesentlig ut fra vanlig husholdningsavløp, kan tilknytningsgebyr og årsgebyr fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyrenes størrelse av Rådmannen. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
9.2 Såvel kommunen som den gebyrpliktige kan, i henhold til punkt 9.1, kreve årsgebyret for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og avløpsvann kan på tilsvarende måter begge parter kreve årsgebyret for både vann og avløp basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for avløp blir basert på målt avløpsmengde såfremt dette er teknisk gjennomførbart.
9.3 I tilfeller med urimelig høyt årsforbruk grunnet svikt i teknisk utstyr som abonnenten ikke har kunnet ha forutsetning for å oppdage, kan årsforbruket stipuleres som gjennomsnitt av de tre foregående års forbruk med et tillegg på 50 %. Abonnenten må kunne dokumentere svikt i teknisk utstyr gjennom autorisert rørleggerfirma eller uavhengig VVS-teknisk konsulentfirma. 
10. Ekstragebyr
10.1 Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til avløpsgebyret. Ekstragebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
10.2 Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre enten lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr, og som derved forårsaker økt belastning på ledninger og/eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Ekstragebyret begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
11.1 For alle nybygg og bebygde eiendommer som tilknyttes kommunal vann- og/eller avløpsledning, skal det installeres vannmåler, og årsgebyrene for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. I enkelttilfeller kan kommunestyret likevel tillate/kreve betaling etter stipulert forbruk.
11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:
-Standard vannmåler for bolighus med stikkledning inntil ø 25 mm, leveres og eies av Oppdal kommune. Montering bekostes av huseier.
-For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren, betales en årlig leie fastsatt av kommunen i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyr.
-Større vannmåler, stikkledning over ø 25 mm, anskaffes, monteres og vedlikeholdes av eier av eiendommen.
-Type, størrelse og plassering av vannmåleren skal godkjennes av Rådmannen.
-Eventuelt tap/skade av vannmåleren skal omgående varsles til teknisk avdeling. Kommunen kan kreve full erstatning for tap eller skade.
-Kommunen skal til enhver tid ha uhindret adgang til installerte vannmålere for kontroll av målere og målerstand. Eier av boligeiendom som motsetter seg slik kontroll skal faktureres for vann- og avløpsgebyr etter stipulert forbruk basert på eiendommens bruksareal. For andre eiendommer fastsettes stipulert forbruk av rådmann.
-Rådmannen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av vannmåleren.
-Utgifter til eventuell flytting av vannmåleren betales av eier av eiendommen.
-Rådmannen kan etter skriftlig søknad gå med på kontroll av vannmåleren dersom måleren eies av kommunen. Viser måleren feil på minst 5 %, utføres justering eventuelt utskifting uten utgifter for eier av eiendommen. I motsatt fall bestemmer rådmann hvem som skal betale omkostningene.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder (pga. feil på måler, frost e.l.) ikke kan beregnes, avregnes gebyret for den periode det er tvil om som gjennomsnittet av siste 3 års måling før feil oppsto.
12. Innbetaling av årsgebyr
12.1 Gebyrene fordeles over minimum 2 terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, avleses måleren 1 gang pr. år.
12.2 Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan rådmannen, når den kommunale helsemyndighet ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr som fastsettes av kommunestyret.
12.3 Dersom avlesning av måler og retur av avlesningskort ikke utføres av abonnenten innen fastsatt frist, som skal være minst 10 dager, kan kommunen utføre måleravlesning under påsyn av målerinnehaver. Kommunen bestemmer ekstragebyr som skal dekke kommunens kostnad i forbindelse med avlesningen. Dersom slik måleravlesning ikke kan gjennomføres, faktureres gebyrene for vann og avløp etter gjeldende satser for areal, men da med tilleggsgebyr som skal dekke kommunens kostnad i forbindelse med gebyrberegningen etter areal.

Betaling etter målt forbruk vil igjen inntre hvis neste målerkort returneres innen fristen.

Ved dokumentert fravær i avlesningsperioden kan Rådmannen forlenge fristen for innlevering av måleravlesning med inntil 14 dager.

12.4 Krav til vann- og avløpsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1, (jf. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarande (jf. forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, fastsatt av Miljøverndepartementet). 
13. Overgangsregler, ikrafttreden
13.1 Disse forskrifter trer i kraft så snart de er blitt godkjent av kommunestyret.
13.2 Eier av gebyrpliktig bebygd eiendom som hittil har betalt vanngebyr på grunnlag av bebyggelsens størrelse, kan kreve å få gebyrpliktig areal beregnet på ny, etter metode bestemt i pkt. 6 i disse forskrifter. Krav om slik ny beregning må i tilfelle fremsettes skriftlig og være ledsaget av målsatte tegninger.

Kommunen har rett til, når som helst, å beregne gebyrpliktig areal på ny etter metode bestemt i pkt. 6.

14. Klageadgang

Avgjørelser tatt i medhold av denne forskrift kan påklages til den kommunale klagenemnda.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.