Forskrift om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar, Fjell kommune, Hordaland.

DatoFOR-2002-12-12-1763
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2003-12-18-1857
EndrerFOR-2001-12-13-1630
Gjelder forFjell kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-1998-01-15-33, LOV-1974-05-31-17, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om kommunale gebyr, Fjell

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fjell kommunestyre 12. desember 2002 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven), § 5-2, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 52a, lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endra 18 des 2003 nr. 1857 for vatn og avløp.

I

Fjell kommunestyre har 12. desember 2002 vedteke kommunale gebyr og tilhøyrande satsar for følgjande område:

-Plan, oppmåling, kart, deling og byggjesak
-Feiing og tilsyn
-Renovasjon
-Vatn og avløp1
-Tømming av private slamavskiljarar.

Alt er samla i eit hefte som er utlagt på Fjell kommune si heimeside http://www.fjell.kommune.no. Det er og mogleg å få heftet ved å kontakte Fjell kommune, Teknisk etat, Postboks 184, 5342 Straume.

1Endra ved forskrift 18 des 2003 nr. 1857.

II

Gebyrsatsane i regulativet gjeld frå 1. januar 2003.

Forskrift av 13. desember 2001 nr. 1630 om om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar, Fjell kommune, Hordaland, opphevast.