Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2002-12-12-5008
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse12.12.2002
Sist endretFOR-2016-04-21-420 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort28.04.2016   kl. 13.45
KorttittelForskrift om feiegebyr, Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 12. desember 2002 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28. Endret ved forskrift 21 april 2016 nr. 420, forskriften kunngjort i sin helhet (i kraft 1 jan 2016).

§ 1.Virkeområde

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Molde kommune omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet et fyringsanlegg.

§ 2.Definisjoner 

Feiing: rengjøring av røykkanaler og uttak av sot. 

Feiervesen: organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere. 

Fyringsanlegg: ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel. 

Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. 

Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel. 

Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein. 

Skorstein (pipe): vertikal del av røykkanal: Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.

§ 3.Hyppighet

Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres etter behov, normalt med en minimumshyppighet på hvert fjerde år. Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om at tilsyn kan gjennomføres som egenmelding.

Feiing av røykkanaler skal utføres etter behov. Behovet fastsettes ved tilsyn eller etter feierens vurdering.

Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget skal det gjennomføres tilsyn.

§ 4.Gebyr

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av røykkanaler etter behov, betales pr. 01.01.2016 årlig slikt gebyr eksklusiv merverdiavgift:

a)Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp pr. stk. kr 396,-
b)Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) og fabrikkskorsteiner pr. stk. kr 733,-
c)Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende timesats (kr 510,- pr. time).

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.

Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk.

II

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2016.

Kommentarer 

Til § 1

Virkeområdet omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, inkludert fyringsanlegg i fritidsboliger. 

Til § 2

I tillegg til tilsyn med fyringsanlegget vil feiervesenet utføre informasjon og veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og andre forhold av forebyggende art som kan bidra til et sikrere hjem. 

Til § 3

Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing være behovsprøvd for hvert enkelt fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn. For å fange opp endringer i fyringsmønster, forfall o.l. må normalt tilsyn gjennomføres med en minimumshyppighet på hvert 4. år. Etter risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere tilsyn og feiing, imens det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten.

Feiervesenet kan etter en faglig risikovurdering gi bygningseier tilbud om at et tilsyn gjennomføres som en egenmelding. Egenmeldingen skal dokumenteres og arkiveres i henhold til feiervesenets til enhver tid gjeldende rutiner. Dersom bygningseier ikke responderer på et tilbud om egenmelding, skal ordinært tilsyn gjennomføres.

Tilsynet etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes, eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret. 

Til § 4

Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger. Etter tidligere gebyrforskrift har fritidsboliger vært unntatt gebyr og ikke blitt fulgt opp med tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Etter ny forskrift, og med bakgrunn i risikoen for brann i tilknytning til fyringsanlegg i fritidsbolig, skal nå fritidsboliger følges opp med tilsyn som vanlige boliger. Feiing skal utføres etter behov også for fritidsboliger.

Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen. Gebyret beholdes som en årlig avgift. Det gjennomføres en årlig justering av gebyret i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten for foregående år.

Når feiervesenet har gitt tilbud om tilsyn og eventuelt feiing, er grunnlaget for innkreving av gebyr å betrakte som tilfredsstillende. Dette innebærer at nytt tidspunkt for utførelse av tjenesten kan avtales uten ekstra kostnad for huseier.

Etter pipebrann utfører feievesenet kontroll av pipen. Ved slik kontroll vil ikke huseier bli belastet med ekstra gebyr/timesats, men tjenesten dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr.

Bygningseiere kan få gjennomført feiing eller tilsyn etter ordinær arbeidstid. Slike tilfeller må avtales med feiervesenet og faktureres med et tilleggsgebyr etter gjeldene timesatser.

Forutsetningen for gebyrfritak er tilfredsstillende sikring mot bruk. Dette innebærer fysisk atskillelse av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen.

Når tilfredsstillende sikring mot bruk er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvar for skriftlig å underrette feiervesenet om:

-at fyringsanlegg ikke er i bruk
-at det ønskes fritak for feiing
-at fyringsanlegget er sikret slik at det ikke kan brukes for oppvarming.

Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt.

Feiervesen kan føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk.