Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-12-19-1833
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse19.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort16.01.2003
KorttittelForskrift om avfallsbrenning, Rissa

Fastsatt av Rissa kommunestyre 19. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avispapir, rent avfallstrevirke o.l. i vedovn. Materialer som avgir helse- og miljøskadelige stoffer må ikke brennes, for eksempel plast, impregnert og malt trevirke.
c)Pinsebål og St. Hansbål. Materialer som avgir helse- og miljøskadelige stoffer må ikke brennes, for eksempel plast, impregnert og malt trevirke.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor regulerte byggeområder. All bråtebrenning skal skje med aktsomhet overfor omgivelsene og ta hensyn til brannsikkerhet.
e)Brenning av halmstubber og løs halm i jordbruket. Oppsamlet halmavfall er å regne som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32.
f)Flatebrenning i skogbruket.
g)Trevirke, papp, papir o.l. fra gårdsdrift som er inisert eller mulig infisert av smitte bør kunne brennes.
§ 6.Dispensasjon

Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø (HLTM) kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Det skal særlige grunner til for å gi dispensasjon. Eksempel kan være brenning som ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Ved overtredelse kan kommunen:

a)Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
b)Ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73.
c)Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges jf. forurensningsloven § 74.
d)Kreve refusjon for utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
e)Anmelde forholdet jf. forurensningsloven § 78 og § 79.
§ 8.Klage

Vedtak truffet av HLTM i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 19. desember 2002.